banner.JPG
Wanneer : 5  november 2017
Tijd : 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.30)
Waar : samenwerkingsschool Meeroevers

Zondagmiddag 5 november is er weer een creatieve ontmoetingsmiddag die deze keer in het teken staat van Sint Maarten. Er zijn workshops, een speurtocht en een optreden van jeugdband Holy Fire (Harkstede).

Voor meer informatie en aanmelden zie de flyer >>

klik hier voor de flyer
flyer

 

Woensdagmorgen 20 september kwam een gezelschap van de Nieuw Apostolische Kerk uit Froombosch op bezoek. Een jaar geleden waren wij op bezoek geweest in Froombosch en nu wilden we graag iets laten zien van de visie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Natuurlijk werd er eerst koffie gedronken en daarna werd iets verteld over de totstandkoming van onze kerkelijke gemeente. Er volgde een levendig gesprek, waarbij duidelijk werd dat er veel punten van wederzijdse herkenning zijn.Vervolgens was er eerst een rondgang door De Graankorrel en daarna een korte rondleiding door de monumentale kerk.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tijdens de lunch las mevrouw Noordman een zelfgemaakt gedicht over kerkzijn voor.
Aan het eind van de morgen kwamen we unaniem tot de conclusie dat het een fijne morgen was geweest.

zondag 17 september jl.

Voor deze gelegenheid maakten we een symbolisch stuk met als thema: "Gastvrijheid".

"Gastvrijheid"
Wat is gastvrijheid? Is het een gewoonte om gastvrij te zijn?
Wat zijn de gevolgen van gastvrijheid en zitten er grenzen aan?
Gastvrijheid is één van de manieren om de naastenliefde in praktijk te brengen. Die naastenliefde wordt o.a. in praktijk gebracht door het gastvrij ontvangen van vreemdelingen, van mensen in nood. Een naaste kan ook een onbekende zijn die je zomaar ontmoet in de supermarkt of bij het benzinestation.

Met de theepotjes en theekopjes symboliseren we onze gastvrijheid. De 3 witte lelies symboliseren ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wit is de kleur van de onschuld maar wit is ook de liturgische
kleur voor de grote feesten zoals Kerstmis en Pasen. Witte bloemen en kleden worden gebruikt bij de doop, bij het huwelijk en soms bij een uitvaart. De altijd groene klimop ranken symboliseren trouw en onsterfelijkheid. De druiven en de matses staan symbool voor brood en wijn. En bij brood en wijn denken wij aan het lichaam en het bloed van Jezus Christus tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

(foto's: Jannie Warmolts)

Sta open voor je naaste
Sta open voor woorden van leven en daden van licht
Sta open voor anderen
Ga op weg laat je raken door een ontmoeting.

 

 

Op 10 september 2017 heeft de feestelijke intrededienst van onze nieuwe predikant, ds Lambert van der Weide, plaatsgevonden.

Wij zijn blij met onze nieuwe predikant en heten hem en zijn gezin van harte welkom.

23 en 24 september

Ook dit najaar organiseert uw Diaconie weer een inzamelingsactie voor Kledingbank Maxima.
Zoals bekend verondersteld kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren daar tweemaal per jaar gratis winkelen. Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 23 september van 13.00 – 15.00 uur en op zondag 24 september van 11.00 – 12.00 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

vrijdag 2 juni

De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede heeft overeenstemming bereikt met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over de overdracht van de monumentale kerk aan deze stichting. De overdracht zal plaatsvinden op vrijdag 2 juni 2017 in een bijeenkomst in de monumentale kerk in aanwezigheid van notaris De Poel uit Hoogezand.

Sinds de ingebruikname van de Graankorrel is het kerkelijk gebruik van de monumentale kerk beperkt tot circa 1 kerkdienst per maand en enkele rouw- en trouwdiensten per jaar. Om een verantwoorde exploitatie, ook voor de toekomst, mogelijk te maken is ingezet op een functieverbreding, waarbij naast kerkelijk gebruik het gebouw een museale functie krijgt. De voormalige werkkamer en bibliotheek van Henric Piccardt en het Arp Schnitgerorgel spelen hierin een belangrijke rol. De overdracht aan de SOGK past in het streven naar functieverbreding en professionalisering. De SOGK is beter dan de Protestantse gemeente in staat om invulling te geven aan de museale functie van de monumentale kerk. Ook voor het beheer van het monumentale gebouw is de SOGK beter toegerust.

De SOGK neemt de uitvoering van het plan voor de restauratie van het interieur en de uitwerking en uitvoering van het plan voor de restauratie en reconstructie van het Arp Schnitgerorgel over van de Protestantse gemeente. De Protestantse gemeente betaalt aan de SOGK een bruidsschat, bestaande uit een bijdrage in de kosten van de restauratie van interieur en orgel en een bijdrage in de onderhoudskosten voor de eerstvolgende tien jaar.

Ook na de overdracht aan de SOGK blijft de monumentale kerk ’een kerk van het dorp’. Er zal een beheerscommissie worden ingesteld, waar inwoners van Scharmer en Harkstede (ook niet-leden van de Protestantse gemeente) in kunnen participeren. De kerk blijft ook, net als nu het geval is, gebruikt voor kerkdiensten en voor rouw- en trouwdiensten.

De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de gemeenteavond van het voorjaar.
Deze zal plaatsvinden op 25 april. Vanwege een volle agenda wordt u verwacht om 19.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Het programma start om 19.45 uur.

De agenda is:

19.30 uur Inloop
19.45 uur Start en inleiding
19.50 uur Thema: gezonde gemeente door Aline Kruizinga
20.45 uur Notulen gemeenteavond 19 april 2016
20.50 uur Bespreken jaarrekeningen kerk en diaconie
21.15 uur Bespreken jaarverslagen
21.30 uur Punt kerkrentmeesters over SOGK
21.45 uur Rondvraag
21.50 uur Afsluiting


We hopen u daar te mogen ontmoeten.

De bontmuts, bivak, sjaals en hansen dei goan weer ien de kaast.
De vraauw dei hoalt 'n klaid ter oet en kikt of heur 't nog paast,
want 't zel weer veujoar worden....


Aldus Ede Staal en dan krijgen we de opruim kriebels. De dunnere kleding wordt weer tevoorschijn gehaald, de winterkleding uitgezocht. Denkt u bij deze klus aan Kledingbank Maxima als u goede, nog bruikbare kleding wilt wegdoen? De Maxima-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede. Op zaterdag 25 maart van 13-15 uur en zondag 26 maart van 11-12 uur. Uw kleding nieuw of gebruikt, is van harte welkom.
Uw diakenen nemen deze graag in ontvangst. Mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden, o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Inmiddels zijn er ook kledingbanken in Delfzijl, Groningen, Veendam en Winschoten.
Mocht uzelf niet in staat zijn om spullen te komen brengen, dan kunt u bellen met één van onderstaande telefoonnummers en wij halen de kleding bij u thuis op. Voor meer informatie zie ook:  www.kledingbankmaxima.nl.

Tijdens basiscatechese zijn er mooie paaskaarsen en palmpasenstokken gemaakt. We wilden die u niet onthouden:

Zaterdag 9 juli is er een nieuwe expositie geopend in De Graankorrel: quilts van Wllly Bouwman.

Willy is geboren in Leens en woont sinds 1975 in Harkstede. Handwerken en tuinieren zijn haar grootste hobby’s. Ongeveer 20 jaar geleden begon zij met het maken van quilts. Zij volgde lessen bij Hetty Prins o.a. bij het Cordi Atelier in Groningen. En tegenwoordig komt ze geregeld met 3 andere vrouwen bij Inge van de “Frottende Freule”in Schildwolde om samen mooie nieuwe kleden te maken.

Nieuwsgierig? Kom kijken!
De expositie is te bezichtigen elke tweede zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur, tegelijk met “Rondje Harkstede” waarbij ook de monumentale kerk te bezichtigen is. Willy Bouwman


Tot nader vindt er geen tienernevendienst plaats.   

Maandag 10 april 2017 zijn de hoogste groepen van De Ster, Meeroevers en de Driespan in de kerk geweest. De missionaire werkgroep heeft dit gezamenlijk met mensen van de GKV te Harkstede georganiseerd.
We hebben de leerlingen verteld waaraan in de kerk wordt gedacht met Goede vrijdag, Stille Zaterdag en met Pasen.
De kinderen waren heel belangstellend. Wij vonden het allemaal een mooie dag. Hieronder een kleine indruk in foto's:

Vrijdag 16 december wordt er om 14.00 uur weer een kerstbijeenkomst voor ouderen en alle belangstellenden gehouden in De Graankorrel. Het thema is dit jaar “Geef liefde”. De middag wordt verzorgd door de  beide kerken in Harkstede. Het ouderenkoor “Amicitia” zal medewerking verlenen.
Anita van der Heide en ds. Sjoerd Heij van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt zullen het inhoudelijke deel verzorgen.
De Bijbellezing zal zijn uit de Groninger Bijbel. Er zal ook een verhaal worden voorgelezen in het Gronings.
Er is gelegenheid voor samenzang van bekende kerstliederen.
Tijdens de koffie/thee kunnen we gezellig met elkaar praten.
We hopen dat er veel mensen uit onze dorpen aanwezig kunnen zijn. U kunt gehaald en later weer naar huis gebracht worden. Neem voor vervoer contact op >>

De data voor de soosavonden worden bekend gemaakt via WhatsApp.

 

om 19.30 uur in De Graankorrel

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2017. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen.
Het thema voor de viering is: EERLIJK!?


De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. Aan de hand van een aantal dia’s zal
iets verteld worden over dit kleurrijke land, ook kunt u luisteren naar muziek afkomstig van de Filippijnen.
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Filippijnen ingezameld.


Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2017: Stichting Velo Velo: ondersteunt, middels kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen die de wil en de capaciteiten hebben om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen en wil door middel van projecten ook mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en dit niet zelf kunnen
bekostigen. Zij zorgen er ook voor dat onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen betaald wordt.
Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken (Noord-Holland) hulp bij onderwijs en sociale integratie verleend aan kleinschalige, sociaal-maatschappelijke projecten in de Filippijnen. Die hulp richt zich op de ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg van de inheemse bevolking in de plattelandsdorpen. Het gaat in onze projecten altijd om mensen die ver onder de armoedegrens leven en die qua ontwikkeling nog een hele stap te maken hebben.
Bethany Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, in het bijzonder in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen alternatieve, tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik. Het huis is geschikt voor 20 meisjes die er gebruik kunnen maken van voorzieningen die hen helpen bij hun resocialisatie op allerlei gebied; ook krijgen zij er juridische hulp.
Bethunehuis: (klein project) vanuit de Filipijnse Raad van Kerken is in 1986 het Bethunehuis in Hong Kong – een opvanghuis voor Filipijnse vrouwen en meisjes die werken in het buitenland – gestart. Het groeide uit tot een ontmoetingsplaats en is een plek waar cursussen worden gegeven om de vrouwen weerbaarder te maken en op de hoogte te brengen van hun rechten. Het Bethunehuis is volledig afhankelijk van giften. Dit opvanghuis helpt dappere vrouwen, die vaak alles hebben achtergelaten, weer zicht op een toekomst te krijgen.
Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over de gekozen projecten en het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

En na deze viering kunt u producten kopen van de Wereldwinkel en gezellig napraten.

 

Zondagmiddag 12 juni was het in de school in Meerstad een drukte van belang.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede organiseerde samen met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede-Meerstad, de Protestantse gemeente Damsterboord en de Walfried parochie een bijeenkomst voor de inwoners van Meerstad.
Voor de kinderen waren er drie “workshops”: djembe spelen, schilderen en muziek en dans. Ook de ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden konden meedoen. Na afloop van de “workshops” konden de groepen in een korte viering laten zien wat ze allemaal hadden gedaan. Het is verbazingwekkend dat een groep in een korte tijd iets moois kan leren. In de viering wilden de kerken graag laten zien en laten horen van de blijde boodschap van de kerken.


Aan het eind van de middag kwam het ballonnen vrouwtje op bezoek. De kinderen gingen allemaal naar huis met iets moois, gemaakt van een ballon.
Het was een heel fijne middag en de wens is uitgesproken zoiets nog eens te herhalen.
Het was heel fijn en bijzonder dat de kerken dit gezamenlijk hebben georganiseerd.

Thema: Sterke Vrouwen

Locatie : Monumentale Kerk Hoofdweg 63     Klik voor route
Cafe open : 14.30 uur
Aanvang : 15.00 uur
Presentator : Eltje Doddema
M.m.v. : Vertelgroep Pazzipanten
Kosten : € 5,00 incl koffie/thee en povvert
Einde : 17.00 uur

 

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.