banner.JPG

De bontmuts, bivak, sjaals en hansen dei goan weer ien de kaast.
De vraauw dei hoalt 'n klaid ter oet en kikt of heur 't nog paast,
want 't zel weer veujoar worden....


Aldus Ede Staal en dan krijgen we de opruim kriebels. De dunnere kleding wordt weer tevoorschijn gehaald, de winterkleding uitgezocht. Denkt u bij deze klus aan Kledingbank Maxima als u goede, nog bruikbare kleding wilt wegdoen? De Maxima-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede. Op zaterdag 25 maart van 13-15 uur en zondag 26 maart van 11-12 uur. Uw kleding nieuw of gebruikt, is van harte welkom.
Uw diakenen nemen deze graag in ontvangst. Mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden, o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Inmiddels zijn er ook kledingbanken in Delfzijl, Groningen, Veendam en Winschoten.
Mocht uzelf niet in staat zijn om spullen te komen brengen, dan kunt u bellen met één van onderstaande telefoonnummers en wij halen de kleding bij u thuis op. Voor meer informatie zie ook:  www.kledingbankmaxima.nl.

Maandag 10 april 2017 zijn de hoogste groepen van De Ster, Meeroevers en de Driespan in de kerk geweest. De missionaire werkgroep heeft dit gezamenlijk met mensen van de GKV te Harkstede georganiseerd.
We hebben de leerlingen verteld waaraan in de kerk wordt gedacht met Goede vrijdag, Stille Zaterdag en met Pasen.
De kinderen waren heel belangstellend. Wij vonden het allemaal een mooie dag. Hieronder een kleine indruk in foto's:

Tijdens basiscatechese zijn er mooie paaskaarsen en palmpasenstokken gemaakt. We wilden die u niet onthouden:

om 19.30 uur in De Graankorrel

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2017. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen.
Het thema voor de viering is: EERLIJK!?


De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. Aan de hand van een aantal dia’s zal
iets verteld worden over dit kleurrijke land, ook kunt u luisteren naar muziek afkomstig van de Filippijnen.
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Filippijnen ingezameld.


Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2017: Stichting Velo Velo: ondersteunt, middels kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen die de wil en de capaciteiten hebben om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen en wil door middel van projecten ook mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en dit niet zelf kunnen
bekostigen. Zij zorgen er ook voor dat onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen betaald wordt.
Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken (Noord-Holland) hulp bij onderwijs en sociale integratie verleend aan kleinschalige, sociaal-maatschappelijke projecten in de Filippijnen. Die hulp richt zich op de ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg van de inheemse bevolking in de plattelandsdorpen. Het gaat in onze projecten altijd om mensen die ver onder de armoedegrens leven en die qua ontwikkeling nog een hele stap te maken hebben.
Bethany Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, in het bijzonder in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen alternatieve, tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik. Het huis is geschikt voor 20 meisjes die er gebruik kunnen maken van voorzieningen die hen helpen bij hun resocialisatie op allerlei gebied; ook krijgen zij er juridische hulp.
Bethunehuis: (klein project) vanuit de Filipijnse Raad van Kerken is in 1986 het Bethunehuis in Hong Kong – een opvanghuis voor Filipijnse vrouwen en meisjes die werken in het buitenland – gestart. Het groeide uit tot een ontmoetingsplaats en is een plek waar cursussen worden gegeven om de vrouwen weerbaarder te maken en op de hoogte te brengen van hun rechten. Het Bethunehuis is volledig afhankelijk van giften. Dit opvanghuis helpt dappere vrouwen, die vaak alles hebben achtergelaten, weer zicht op een toekomst te krijgen.
Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over de gekozen projecten en het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

En na deze viering kunt u producten kopen van de Wereldwinkel en gezellig napraten.

 

Zaterdag 9 juli is er een nieuwe expositie geopend in De Graankorrel: quilts van Wllly Bouwman.

Willy is geboren in Leens en woont sinds 1975 in Harkstede. Handwerken en tuinieren zijn haar grootste hobby’s. Ongeveer 20 jaar geleden begon zij met het maken van quilts. Zij volgde lessen bij Hetty Prins o.a. bij het Cordi Atelier in Groningen. En tegenwoordig komt ze geregeld met 3 andere vrouwen bij Inge van de “Frottende Freule”in Schildwolde om samen mooie nieuwe kleden te maken.

Nieuwsgierig? Kom kijken!
De expositie is te bezichtigen elke tweede zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur, tegelijk met “Rondje Harkstede” waarbij ook de monumentale kerk te bezichtigen is. Willy Bouwman


Vrijdag 16 december wordt er om 14.00 uur weer een kerstbijeenkomst voor ouderen en alle belangstellenden gehouden in De Graankorrel. Het thema is dit jaar “Geef liefde”. De middag wordt verzorgd door de  beide kerken in Harkstede. Het ouderenkoor “Amicitia” zal medewerking verlenen.
Anita van der Heide en ds. Sjoerd Heij van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt zullen het inhoudelijke deel verzorgen.
De Bijbellezing zal zijn uit de Groninger Bijbel. Er zal ook een verhaal worden voorgelezen in het Gronings.
Er is gelegenheid voor samenzang van bekende kerstliederen.
Tijdens de koffie/thee kunnen we gezellig met elkaar praten.
We hopen dat er veel mensen uit onze dorpen aanwezig kunnen zijn. U kunt gehaald en later weer naar huis gebracht worden. Neem voor vervoer contact op >>

Zondagmiddag 12 juni was het in de school in Meerstad een drukte van belang.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede organiseerde samen met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede-Meerstad, de Protestantse gemeente Damsterboord en de Walfried parochie een bijeenkomst voor de inwoners van Meerstad.
Voor de kinderen waren er drie “workshops”: djembe spelen, schilderen en muziek en dans. Ook de ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden konden meedoen. Na afloop van de “workshops” konden de groepen in een korte viering laten zien wat ze allemaal hadden gedaan. Het is verbazingwekkend dat een groep in een korte tijd iets moois kan leren. In de viering wilden de kerken graag laten zien en laten horen van de blijde boodschap van de kerken.


Aan het eind van de middag kwam het ballonnen vrouwtje op bezoek. De kinderen gingen allemaal naar huis met iets moois, gemaakt van een ballon.
Het was een heel fijne middag en de wens is uitgesproken zoiets nog eens te herhalen.
Het was heel fijn en bijzonder dat de kerken dit gezamenlijk hebben georganiseerd.

Tot nader vindt er geen tienernevendienst plaats.   

De data voor de soosavonden worden bekend gemaakt via WhatsApp.

 

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 april a.s. in de Graankorrel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We sluiten uiterlijk om 22.00 uur af.

Dit is de titel van de brochure over euthanasie en hulp bij zelfdoding, die ongeveer vijf jaren geleden werd gepubliceerd door de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa.
Op het ogenblik is dit weer een heel actueel onderwerp. In veel kranten en tijdschriften wordt er over geschreven en ook regelmatig kunnen we hierover horen in radio- en televisie-uitzendingen.
Een heel moeilijk onderwerp, toch vond de kerkenraad het belangrijk om hierover met elkaar te spreken. De kerkenraad heeft de beleidscommissie gevraagd hierover na te denken en met een advies te komen hoe aan dit gesprek vorm kan worden gegeven.
De beleidscommissie heeft de hulp ingeroepen van mevrouw Petra de Kruijf uit Assen, zij is geestelijk verzorger bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen.
De meesten van u zullen haar kennen, regelmatig verzorgt zij een preekbeurt in onze gemeente.
Nadenken over het sterven is voor de meesten van ons geen alledaagse bezigheid. We denken er wel eens over, maar meestal wordt het vooruit geschoven, voor als je oud mag worden. Toch heeft vrijwel iedereen te maken met sterven van ouders, familieleden en naasten om zich heen.
Soms moeten er heel moeilijke beslissingen worden genomen.
Moeten we de behandeling bij een ernstig zieke voortzetten of staken. Hoe ver willen we gaan? Hoe denken we over levensbeëindiging? Willen we altijd reanimeren? Moet ik een wilsbeschikking maken?
Ook kunnen we denken aan methoden om het lijden te verminderen, palliatieve zorg.
De beleidscommissie heeft aan de kerkenraad voorgesteld een avond te organiseren waar deze onderwerpen aan de orde zullen komen. Petra de Kruijf zal deze avond voor ons inleiden. Er zal ruim tijd zijn om vragen te stellen.
Het voorstel is om daarna op wijkavonden in kleinere groepen hier verder over te spreken.
De avond met Petra de Kruijf zal zijn op woensdag 13 april in De Graankorrel, aanvang 20.00 uur.

Thema: Sterke Vrouwen

Locatie : Monumentale Kerk Hoofdweg 63     Klik voor route
Cafe open : 14.30 uur
Aanvang : 15.00 uur
Presentator : Eltje Doddema
M.m.v. : Vertelgroep Pazzipanten
Kosten : € 5,00 incl koffie/thee en povvert
Einde : 17.00 uur

 

Woensdagavond 13 april hebben we samen met Petra de Kruijf gesproken en nagedacht over het sterven. Een onderwerp waarmee we allemaal eens te maken zullen hebben. Soms moeten er heel moeilijke beslissingen worden genomen. Zie de Kerkgroet van maart.
We hebben een goede avond gehad. Petra gaf eerst duidelijk uitleg over allerlei begrippen waarmee we te maken kunnen krijgen met dergelijke ingrijpende beslissingen. Ook al hebben we er nu nog niet mee te maken, toch is het voor velen belangrijk hierover meer te weten. Aan het eind van de avond zei Petra “Praat er over”.
Petra noemde in haar inleiding een documentaire waarin op een zorgvuldige wijze de vraag is gesteld of hulp bij zelfdoding aan een psychiatrische patient geoorloofd is.
Van de aanwezigen kwam de vraag of het ook mogelijk zou zijn deze documentaire gezamenlijk te bekijken en er daarna met elkaar over te praten, zoals Petra adviseerde.
We willen deze avond graag houden dinsdag 31 mei om 20.00 uur in De Graankorrel.
Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Ook voor mensen die 13 april niet aanwezig konden zijn geldt dit natuurlijk.
Op de tafel in de hal van De Graankorrel kunt u informatie vinden van het ziekenhuis in Assen. Petra de Kruijf heeft hieraan meegewerkt.

 

mmv: Kielzog Voruwenkoor

Zaterdag 19 december is er om 19.30 uur kerstsamenzang in de Monumentale Kerk als afsluiting van de kerstfair.
Aan deze samenzang zal meewerken het Kielzog Vrouwenkoor. Het koor is opgericht in 2003 en geeft vaak concerten. We zijn heel blij dat het koor 19 december in Harkstede kan komen. Hebt u al eens een concert bijgewoond, dan weet u dat de dames prachtig zingen.
Natuurlijk zal er ook samenzang zijn van bekende kerstliederen.
Tussen het optreden van het koor en de samenzang zal het kerstverhaal op een eigentijdse manier worden verteld.
Na afloop wordt een ieder uitgenodigd voor koffie/thee in De Graankorrel naast de kerk.
Dit wordt georganiseerd door de beide kerken uit Harkstede.

 

MONUMENTALE KERK OPEN TIJDENS DE KERSTFAIR

Zaterdag 19 december zal weer de kerstfair zijn rondom de NOVO en De Appelhof.
Dit jaar zullen de monumentale kerk en de boekenmarkt ook open zijn tijdens de kerstfair van 14.00 – 17.30 uur.
Rondleiders zullen aanwezig zijn.
In de kerk kan men ook even rustig zitten en nadenken en een kaarsje branden.
Ineen kerstboom kunnen uw kerstwensen en gebeden worden gehangen, die dan tijdens de kerst-nachtdienst in de gebeden zullen worden uitgesproken.

De eerstvolgende inzameling vindt plaats op zaterdag 2 april (13-15 uur) en zondag 3 april (11-12 uur) parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Het voorjaar nadert met rasse schreden. Tijd om de kasten op te ruimen en de kleding die u niet meer draagt aan een goede bestemming te helpen. Denkt u dan aan Maxima?
Sinds een aantal jaren organiseert de Diaconie 2x per jaar (voor- en najaar) een inzamelingsactie. Uw kleding (nieuw en gebruikt) is van harte welkom!

Mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren mogen 2x per jaar gratis winkelen. Maxima is een modezaak met nieuwe en gebruikte kleding, met paskamers maar zonder kassa! Voor nadere informatie zie ook: www.kledingbankmaxima.nl.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Voor meer info en/of vragen kunt u reageren via  PKN Scharmer-Harkstede.

 


foto hierboven: Jannie Warmolts

Zondag 13 maart verleende het Christelijk Mannenkoor uit Veendam medewerking aan de dienst. Het koor bracht onder leiding van Frits Vugteveen enkele passieliederen ten gehore brengen onder het  thema “Op weg naar Pasen”.  Dirk Swama was de organist (en de vaste begeleider) van het koor.


Het Christelijk Mannenkoor Veendam is opgericht in 1963 en telt momenteel 36 zangers verdeeld over vier stemgroepen. Het repertoire van het koor bestaat voornamelijk uit geestelijke liederen, aangevuld met mooie koralen, licht-klassieke werken en aansprekende liederen. Voor meer informatie bezoek de website >>

Zaterdag 14 november om 14.00 uur is er een nieuwe expositie geopend in De Graankorrel met schilderijen van Alie Amsing en Ineke Grootjans.
Alie Amsing is geboren in Roodehaan, gemeente Noorddijk en woont sinds 1987 in Harkstede.Alie is een liefhebber van de schilderijen van Van Mesdag en schildert vooral stadsgezichten, zeegezichten en bloemen.

 Ineke Grootjans komt uit Enkhuizen en woont al jaren met veel plezier in Harkstede. Ineke is een liefhebber van de schilderijen van Helmantel en schildert zelf ook graag stillevens.

Ze schilderen allebei met acrylverf en volgen schilderlessen bij Kees Evertse in Sappemeer. Schilderen doen ze puur als hobby maar het is voor hen ook een vorm van ontspanning.
Nieuwsgierig? Kom kijken! De expositie is te bezichtigen elke tweede zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur, tegelijk met “Rondje Harkstede” waarbij ook de monumentale kerk en de boekenmarkt open zijn.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.