banner.JPG

De eerstvolgende inzameling vindt plaats op zaterdag 2 april (13-15 uur) en zondag 3 april (11-12 uur) parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Het voorjaar nadert met rasse schreden. Tijd om de kasten op te ruimen en de kleding die u niet meer draagt aan een goede bestemming te helpen. Denkt u dan aan Maxima?
Sinds een aantal jaren organiseert de Diaconie 2x per jaar (voor- en najaar) een inzamelingsactie. Uw kleding (nieuw en gebruikt) is van harte welkom!

Mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren mogen 2x per jaar gratis winkelen. Maxima is een modezaak met nieuwe en gebruikte kleding, met paskamers maar zonder kassa! Voor nadere informatie zie ook: www.kledingbankmaxima.nl.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Voor meer info en/of vragen kunt u reageren via  PKN Scharmer-Harkstede.

 

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 april a.s. in de Graankorrel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We sluiten uiterlijk om 22.00 uur af.

Woensdagavond 13 april hebben we samen met Petra de Kruijf gesproken en nagedacht over het sterven. Een onderwerp waarmee we allemaal eens te maken zullen hebben. Soms moeten er heel moeilijke beslissingen worden genomen. Zie de Kerkgroet van maart.
We hebben een goede avond gehad. Petra gaf eerst duidelijk uitleg over allerlei begrippen waarmee we te maken kunnen krijgen met dergelijke ingrijpende beslissingen. Ook al hebben we er nu nog niet mee te maken, toch is het voor velen belangrijk hierover meer te weten. Aan het eind van de avond zei Petra “Praat er over”.
Petra noemde in haar inleiding een documentaire waarin op een zorgvuldige wijze de vraag is gesteld of hulp bij zelfdoding aan een psychiatrische patient geoorloofd is.
Van de aanwezigen kwam de vraag of het ook mogelijk zou zijn deze documentaire gezamenlijk te bekijken en er daarna met elkaar over te praten, zoals Petra adviseerde.
We willen deze avond graag houden dinsdag 31 mei om 20.00 uur in De Graankorrel.
Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Ook voor mensen die 13 april niet aanwezig konden zijn geldt dit natuurlijk.
Op de tafel in de hal van De Graankorrel kunt u informatie vinden van het ziekenhuis in Assen. Petra de Kruijf heeft hieraan meegewerkt.

 


foto hierboven: Jannie Warmolts

Zondag 13 maart verleende het Christelijk Mannenkoor uit Veendam medewerking aan de dienst. Het koor bracht onder leiding van Frits Vugteveen enkele passieliederen ten gehore brengen onder het  thema “Op weg naar Pasen”.  Dirk Swama was de organist (en de vaste begeleider) van het koor.


Het Christelijk Mannenkoor Veendam is opgericht in 1963 en telt momenteel 36 zangers verdeeld over vier stemgroepen. Het repertoire van het koor bestaat voornamelijk uit geestelijke liederen, aangevuld met mooie koralen, licht-klassieke werken en aansprekende liederen. Voor meer informatie bezoek de website >>

Dit is de titel van de brochure over euthanasie en hulp bij zelfdoding, die ongeveer vijf jaren geleden werd gepubliceerd door de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa.
Op het ogenblik is dit weer een heel actueel onderwerp. In veel kranten en tijdschriften wordt er over geschreven en ook regelmatig kunnen we hierover horen in radio- en televisie-uitzendingen.
Een heel moeilijk onderwerp, toch vond de kerkenraad het belangrijk om hierover met elkaar te spreken. De kerkenraad heeft de beleidscommissie gevraagd hierover na te denken en met een advies te komen hoe aan dit gesprek vorm kan worden gegeven.
De beleidscommissie heeft de hulp ingeroepen van mevrouw Petra de Kruijf uit Assen, zij is geestelijk verzorger bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen.
De meesten van u zullen haar kennen, regelmatig verzorgt zij een preekbeurt in onze gemeente.
Nadenken over het sterven is voor de meesten van ons geen alledaagse bezigheid. We denken er wel eens over, maar meestal wordt het vooruit geschoven, voor als je oud mag worden. Toch heeft vrijwel iedereen te maken met sterven van ouders, familieleden en naasten om zich heen.
Soms moeten er heel moeilijke beslissingen worden genomen.
Moeten we de behandeling bij een ernstig zieke voortzetten of staken. Hoe ver willen we gaan? Hoe denken we over levensbeëindiging? Willen we altijd reanimeren? Moet ik een wilsbeschikking maken?
Ook kunnen we denken aan methoden om het lijden te verminderen, palliatieve zorg.
De beleidscommissie heeft aan de kerkenraad voorgesteld een avond te organiseren waar deze onderwerpen aan de orde zullen komen. Petra de Kruijf zal deze avond voor ons inleiden. Er zal ruim tijd zijn om vragen te stellen.
Het voorstel is om daarna op wijkavonden in kleinere groepen hier verder over te spreken.
De avond met Petra de Kruijf zal zijn op woensdag 13 april in De Graankorrel, aanvang 20.00 uur.

mmv: Kielzog Voruwenkoor

Zaterdag 19 december is er om 19.30 uur kerstsamenzang in de Monumentale Kerk als afsluiting van de kerstfair.
Aan deze samenzang zal meewerken het Kielzog Vrouwenkoor. Het koor is opgericht in 2003 en geeft vaak concerten. We zijn heel blij dat het koor 19 december in Harkstede kan komen. Hebt u al eens een concert bijgewoond, dan weet u dat de dames prachtig zingen.
Natuurlijk zal er ook samenzang zijn van bekende kerstliederen.
Tussen het optreden van het koor en de samenzang zal het kerstverhaal op een eigentijdse manier worden verteld.
Na afloop wordt een ieder uitgenodigd voor koffie/thee in De Graankorrel naast de kerk.
Dit wordt georganiseerd door de beide kerken uit Harkstede.

 

MONUMENTALE KERK OPEN TIJDENS DE KERSTFAIR

Zaterdag 19 december zal weer de kerstfair zijn rondom de NOVO en De Appelhof.
Dit jaar zullen de monumentale kerk en de boekenmarkt ook open zijn tijdens de kerstfair van 14.00 – 17.30 uur.
Rondleiders zullen aanwezig zijn.
In de kerk kan men ook even rustig zitten en nadenken en een kaarsje branden.
Ineen kerstboom kunnen uw kerstwensen en gebeden worden gehangen, die dan tijdens de kerst-nachtdienst in de gebeden zullen worden uitgesproken.

Zaterdag 14 november om 14.00 uur is er een nieuwe expositie geopend in De Graankorrel met schilderijen van Alie Amsing en Ineke Grootjans.
Alie Amsing is geboren in Roodehaan, gemeente Noorddijk en woont sinds 1987 in Harkstede.Alie is een liefhebber van de schilderijen van Van Mesdag en schildert vooral stadsgezichten, zeegezichten en bloemen.

 Ineke Grootjans komt uit Enkhuizen en woont al jaren met veel plezier in Harkstede. Ineke is een liefhebber van de schilderijen van Helmantel en schildert zelf ook graag stillevens.

Ze schilderen allebei met acrylverf en volgen schilderlessen bij Kees Evertse in Sappemeer. Schilderen doen ze puur als hobby maar het is voor hen ook een vorm van ontspanning.
Nieuwsgierig? Kom kijken! De expositie is te bezichtigen elke tweede zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur, tegelijk met “Rondje Harkstede” waarbij ook de monumentale kerk en de boekenmarkt open zijn.

activiteitengidsDe activiteitengids 2015 2016 is te downloaden van de website. Klik hier om naar de downloads te gaan >>

vastgesteld 16-12-2014
het beleidsplan 2019-2013 is in concept gereed en wordt in april 2019 vastgesteld

 

INLEIDING

Na een lange periode van voorbereiding presenteert de kerkenraad u haar beleidsplan voor de komende vier jaar. Een periode waarin wij ons willen richten op ons “Kerkzijn in het dorp”. Daarnaast willen we graag een gemeente zijn die leeft uit de Bron en een gemeente die hart en oog  heeft voor de jeugd. Natuurlijk mag ook het bestaande werk niet uit het oog worden verloren.
   
Terugblik op het vorige beleidsplan
De afgelopen jaren is er in en vanuit onze kerkelijke gemeente Scharmer-Harkstede een groeiende ontwikkeling te zien, met name in samenwerking met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, NOVO en Dorpsbelangen. Hierover en over de toekomst heeft de kerkenraad gesproken in enkele bijeenkomsten met de beleidscommissie en later met alle commissies en werkgroepen.
Ook is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens de gemeenteavond op 25 april 2013.
De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontplooid. Er zijn meer contacten met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en met organisaties en mensen uit onze dorpen.
Er is een groeiend besef dat we ons zullen moeten aanpassen aan de veranderende samenleving. Tegelijkertijd zien we dat er gemeenteleden zijn die moeite hebben met veranderingen, er is heimwee naar vroeger.
Een open gemeente die gastvrij wil zijn en met anderen wil delen en vieren vraagt enerzijds inzet en initiatief en anderzijds gebed, geloofsopbouw, visie.
Hier kan een spanningsveld optreden. Één van de belangrijkste punten voor de komende jaren is de balans te vinden hiertussen.

Visie
Wat onveranderd is gebleven is de visie van onze gemeente, zoals dit in beeld is gebracht door middel van het logo met de drie cirkels.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daar buiten.
De kerk moet zichtbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn.
Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:
1. Wij als gemeente Scharmer-Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
2. Vanuit deze ontmoeting proberen we inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente”zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
3. Zo treden wij naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

Doelstellingen voor de komende vier jaar
1. Kerkzijn in het dorp was een belangrijke doelstelling in het vorige beleidsplan. Dit is onveranderd gebleven. Ook in de komende vier jaren willen we hieraan verder werken.
2. We willen laten zien dat we een kerk zijn die leeft uit de Bron, met veel aandacht voor gebed en Bijbelstudie. Het is goed om hierbij niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook aan activiteiten, waarin we laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.
3. We willen een kerk zijn voor jeugd en jongeren. Is er geen jeugd meer actief, dan is de kerk ten dode opgeschreven.

ad 1) Kerkzijn in het dorp
We willen met elkaar, mensen binnen en buiten de kerk, spreken over maatschappelijke vraagstukken van onze dorpen. We willen onze stem laten horen en onze betrokkenheid laten voelen. We willen een plek bieden aan dorpsgenoten waar de grote vragen van het leven aan de orde komen. Belangrijk hierbij is dat we niet alleen spreken, maar vaak is luisteren nog belangrijker.
Er zijn in onze dorpen veel organisaties werkzaam. Wat is daarbij de meerwaarde van de kerk? Dat moeten we kunnen uitdragen in luisteren, spreken en handelen.
We willen een kerkelijke gemeente zijn in Scharmer-Harkstede, die er is voor de bewoners van onze dorpen en we willen met die bewoners delen wat ons bezighoudt.
De kerk heeft het tegenwoordig moeilijk. Maar de kerk heeft veel in huis, wat gedurende eeuwen belangrijk was en dat ook nu belangrijk en actueel is. De kerk zal moeten zorgen dat mensen weten wat de kerk te bieden heeft, dat er activiteiten worden ontplooid.
Natuurlijk horen daarbij de kerkdiensten, maar zeker ook de activiteiten rond Kerst en Pasen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het geven van godsdienstig vormingsonderwijs aan de openbare basisscholen. We willen een culturele avond organiseren..Een lotgenotenavond zal worden georganiseerd voor mensen die te maken hebben met rouw of andere heel ingrijpende ervaringen. De huidige tijd vraagt om een kerkelijke gemeente, die meeleeft met mensen, maar die zich ook bewust is van haar eigen, bijzondere rol, in de gemeenschap. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal veel van de gemeenschap vragen, de kerk mag hierin niet achter blijven.
We moeten dit nog veel meer laten zien. Een belangrijk middel om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de kerk is het maken van een activiteitengids aan het begin van het nieuwe seizoen en deze gids huis-aan-huis verspreiden.
Naast het werk in de dorpen mogen we natuurlijk niet vergeten het werk voor onze naaste in landen, waar mensen het heel erg moeilijk hebben en geen normaal bestaan kunnen opbouwen. Jeugd en jongeren kunnen hierin een actieve rol spelen. Maar ook het pastoraat, het missionaire werk, zending en werelddiaconaat. We willen aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke avond besteden aan vorming en toerusting hierover.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit veel inspanning vergt. Veel hangt ervan af of er gemeenteleden zijn die zich willen en kunnen in zetten.


ad 2) Een kerk die leeft uit de Bron
Het is goed om bij het zoeken van God niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook naar momenten van gebed en Bijbelstudie.Dit is een belangrijk middel voor geloofsopbouw.
Willen we kerkzijn in het dorp, dan kunnen we niet leven zonder de Bron.
De liturgie tijdens kerkdiensten zou een bezielde en inspirerende belevenis moeten zijn. Ontwikkelingen in de Protestantse kerk brengen nieuwe vormen van liturgie met zich mee. In deze beleidsperiode wil de kerkenraad in bijeenkomsten, zoals gemeenteavonden, dit regelmatig aan de orde stellen.
We willen laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.  We moeten de kerk niet los zien van het normale werkende leven. Hierbij komen we bij de uitdaging van ons geloof: wat betekent het in ons dagelijks leven?
Aandacht voor de kwetsbare mens om ons heen is dan een belangrijke opgave. Vanuit het Evangelie worden we aangespoord om mensen hoop en steun te geven. Dit doen we door persoonlijke aandacht, maar ook bij het helpen zoeken naar oplossingen.
Elk jaar is het op 17 oktober Wereldarmoededag. Over de hele wereld worden op die dag acties georganiseerd met als doel: sta op en doe iets tegen armoede. Het is een ideale dag voor de kerk om samen met anderen vorm te geven aan het verzet tegen armoede.

ad 3) Een kerk voor jeugd en jongeren
Zonder jeugd is de kerk ten dode opgeschreven. Dat betekent, ook in jeugdactiviteiten, werken aan geloofsopbouw, catechese voor 12 plussers, activiteiten voor tieners. Dit is een verantwoordelijkheid voor de jeugdraad en kerkenraad, samen met de jeugd.
Het “vasthouden” van de jeugd en jong volwassenen vergt continue aandacht van allen.
Een ambtsdrager met een speciale opdracht (jeugdouderling?) is van belang voor de jeugd, maar ook voor de noodzakelijke communicatie met kerkenraad en gemeente.
Een beleidsplan jeugd zou hierbij een belangrijk middel kunnen zijn.

Middelen om onze plannen te realiseren
Om onze doelen te kunnen realiseren is er inzet nodig van gemeenteleden en andere vrijwilligers uit onze dorpen die zich betrokken voelen. Zij zijn ons levend kapitaal.
We kunnen onze taken alleen maar uitvoeren als we goed omgaan met de mensen die in onze kerkelijke gemeente meewerken. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de gaven die ambtsdragers en andere vrijwilligers hebben.
Daarnaast hebben we als belangrijke middelen onze gebouwen: de monumentale kerk en De Graankorrel.
Onze inkomsten en uitgaven willen we goed op orde houden. In deze periode zullen we stappen maken hoe om te gaan met onze monumentale kerk. De commissie, door de kerkenraad ingesteld, zal spoedig met haar rapportage komen. na bespreking in de kerkenraad zal dit onderwerp in een volgende gemeenteavond uitgebreid aan de orde komen.

Vaststellen beleidsplan
De kerkenraad heeft dit beleidsplan met de gemeente besproken op de gemeenteavond op 23-04-2014. In 2014 zijn bij het plan twee bijlages bijgevoegd, bijlage 1 en 2 d.d.16-12-2014.

Het beleidsplan is in de Kerkenraadsvergadering d.d. 16-12-2014 definitief vastgesteld.

Vanaf zaterdag 9 mei zijn de schilderijen van Magriet Hoekstra (partner van Peter Renkema) voor het publiek te bezichtigen. De officiële opening heeft op zaterdag 13 juni plaatsgevonden. Magriet stelt zich hieronder voor.

Magriet HoekstraEven voorstellen: Mijn naam is Magriet Hoekstra, geboren als dochter van een schippersgezin in Groningen (1954). Opgegroeid in Delfzijl, maar sinds 2013 woon ik in het mooie Harkstede. In het dagelijks leven verzorg ik een deel van de administratie van het bedrijf van Peter Renkema, in mijn schaarse vrije tijd schilder ik graag.
Mijn schilderijen zijn divers van materiaal en onderwerp. Ik ben 15 jaar geleden begonnen met schilderen en heb les gehad van Coor Muller in Delfzijl, waar ik voornamelijk met Aquarel en Acryl schilderde. In 2005 heb ik meegedaan aan een expositie in het OZG in Delfzijl.
De laatste jaren schilder ik alleen nog met olieverf, dit materiaal geeft mooie intense kleuren, meestal landschappen. Sinds enkele jaren heb ik les in het atelier van Laurens Boersma in Annerveenschekanaal. In 2013 en 2014 heb ik meegedaan aan een expositie.
Het mooie van schilderen is, dat je helemaal opgaat in waar je op dat moment mee bezig bent en de alledaagse beslommeringen van het hectische leven even naar de achtergrond verdwijnen.

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de voorbereidingen voor de kerstmarkt die zaterdag 13 december werd gehouden op het terrein van de Monumentale kerk te Harkstede. (foto's: Jannie Warmolts)

 

 

Bij kledingbank Maxima in Sappemeer kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren per seizoen gratis winkelen. (wel met een limiet van een aantal kledingstukken)

Maxima is een modezaak met nieuwe en gebruikte kleding, met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:

van een bijstandsuitkering of van een Wajonguitkering moet rondkomen of een langdurigheidstoeslag ontvangt of een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet. Steeds meer mensen moeten een beroep op de Kledingbank doen.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Om de aandacht rondom kledingbank Maxima wat breder te maken voor alle inwoners van Harkstede en omgeving hebben wij in samenwerking met Maxima het volgende bedacht:

Op zaterdag 26 september staat de bestelbus van Maxima op het terrein bij de Graankorrel Hoofdweg 65 in Harkstede.

Van 13.00 uur tot 16.00 hebt u de mogelijkheid om u kleding en / of goed, bruikbaar speelgoed in te leveren.

Uiteraard is het ook mogelijk om na de kerkdienst op zondag 27 september, van 11.00 tot 12.00 uur uw spullen in te leveren.

Wilt u meer  info over de kledingbank dan kunt u kijken op de website: www.kledingbankmaxima.nl

 

Voor meer info en/of vragen kunt u contact opnemen met PKN Scharmer-Harkstede.

 

Op woensdag 26 november 2014 is plotseling
overleden mevrouw Bep Wieringa.
Op de rouwkaart staat:


“Het is tijd, ik moet nu gaan
Ik zal geen afscheid nemen
Kijk naar me uit in de regenbogen
Hoog in de lucht
Als de zon weer opkomt
En de hele wereld nieuw is
Kijk dan naar me uit en hou van me
Zoals ik van jullie gehouden heb”

Haar schilderijen hangen nog in De Graankorrel. Bijna elke 2e zaterdag van de maand was ze zelf aanwezig bij haar expositie. Ze had voor iedereen een luisterend oor en was in voor een goed gesprek. Ondanks haar leeftijd van 84 jaar stond ze nog midden in het leven en nam ze actief deel aan het verenigingsleven in Harkstede. Veel mensen uit Harkstede en omgeving waren dan ook aanwezig bij de plechtigheid voorafgaand aan de crematie op 2 december.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen missen haar, maar zijn vervuld van mooie herinneringen. Wij herinneren haar als een warme, intelligente en creatieve vrouw met belangstelling voor iedereen. Haar schilderijen zijn nog te bezichtigen tot begin januari 2015.

Voor het eerst wordt er een kerstfeest voor jong en oud georganiseerd door beide kerken. Dit jaar in de monumentale kerk op 24 december van 18:30 tot 19.30 uur.  Er zal deze avond een musical te zien zijn die wordt opgevoerd door kinderen van verschillende scholen in en om Harkstede, o.l.v. Hanny Broersma en Aline Kruizenga. Deze musical is ook 20 december te zien op de kerstfair in Huize Tilburg om 16.30 uur.

Iedereen is welkom!
coordinatoren: Roelien van Rijswijk (vrijg.) en Aline Kruizenga


Meedoen met het Kerstkinderkoor


Wil je meezingen?

Kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit onze dorpen kunnen nog meezingen met het kinderkoor.
We oefenen op 12 en 13 december 's middags in de aula van de Driespan.
De generale is op 19 december 's middags in huize Tilburg om 15.30 uur.

--> Geef je op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
       Je krijg dan per mail de liedjes thuis om alvast te oefenen.

coordinatie:      Hanny Broersma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
dirigent:            Aline Kruizenga (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Muzikale begeleiding: Karin Holscher, Roel Staal
Harp: Yente Koppelman
decor, licht en geluid: Menno Pol en Geert Dijkstra

 

In deze nieuwsbrief vermelden we de activiteiten welke georganiseerd worden tijdens de startweek.
Jeugdraad ”Credimus” nodigt u/jou van harte uit, om deel te nemen aan deze activiteit(en) en
wenst een ieder een goed, gezellig en leerzaam seizoen toe!

opbrengst voor Monumentale kerk

Alleen via de website van de kerk te koop: de laatste vogelpindakaaspothouders voor € 10,00. Deze zijn iets duurder dan andere houders maar veel duurzamer. En de opbrengst komt ten goede aan de Monumentale kerk.

-klik voor een grotere foto-

Om deze vogelpindakaaspothouder te bestellen: stuur ons een bericht via het reactieformulier. In geval van verzending worden er ook nog verzendkosten in rekening gebracht. Let op: zolang de voorraad strekt.

 

 

Zaterdagavond 20 december zal er om 19.30 uur een kerstmuziek en samenzang bijeenkomst zijn in de monumentale kerk.
Er zal een cantorij optreden bestaande uit leden van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede en onze gemeente.
Daarnaast zal er ook samenzang zijn van bekende kerstliederen.
Na afloop kunnen we in De Graankorrel napraten onder het genot van een kopje koffie/thee.
Wij hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. De toegang is gratis, wel zal aan het eind een collecte worden gehouden voor “Red een kind”.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.