banner.JPG

activiteitengidsDe activiteitengids 2015 2016 is te downloaden van de website. Klik hier om naar de downloads te gaan >>

vastgesteld 16-12-2014
het beleidsplan 2019-2013 is in concept gereed en wordt in april 2019 vastgesteld

 

INLEIDING

Na een lange periode van voorbereiding presenteert de kerkenraad u haar beleidsplan voor de komende vier jaar. Een periode waarin wij ons willen richten op ons “Kerkzijn in het dorp”. Daarnaast willen we graag een gemeente zijn die leeft uit de Bron en een gemeente die hart en oog  heeft voor de jeugd. Natuurlijk mag ook het bestaande werk niet uit het oog worden verloren.
   
Terugblik op het vorige beleidsplan
De afgelopen jaren is er in en vanuit onze kerkelijke gemeente Scharmer-Harkstede een groeiende ontwikkeling te zien, met name in samenwerking met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, NOVO en Dorpsbelangen. Hierover en over de toekomst heeft de kerkenraad gesproken in enkele bijeenkomsten met de beleidscommissie en later met alle commissies en werkgroepen.
Ook is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens de gemeenteavond op 25 april 2013.
De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontplooid. Er zijn meer contacten met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en met organisaties en mensen uit onze dorpen.
Er is een groeiend besef dat we ons zullen moeten aanpassen aan de veranderende samenleving. Tegelijkertijd zien we dat er gemeenteleden zijn die moeite hebben met veranderingen, er is heimwee naar vroeger.
Een open gemeente die gastvrij wil zijn en met anderen wil delen en vieren vraagt enerzijds inzet en initiatief en anderzijds gebed, geloofsopbouw, visie.
Hier kan een spanningsveld optreden. Één van de belangrijkste punten voor de komende jaren is de balans te vinden hiertussen.

Visie
Wat onveranderd is gebleven is de visie van onze gemeente, zoals dit in beeld is gebracht door middel van het logo met de drie cirkels.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daar buiten.
De kerk moet zichtbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn.
Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:
1. Wij als gemeente Scharmer-Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
2. Vanuit deze ontmoeting proberen we inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente”zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
3. Zo treden wij naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

Doelstellingen voor de komende vier jaar
1. Kerkzijn in het dorp was een belangrijke doelstelling in het vorige beleidsplan. Dit is onveranderd gebleven. Ook in de komende vier jaren willen we hieraan verder werken.
2. We willen laten zien dat we een kerk zijn die leeft uit de Bron, met veel aandacht voor gebed en Bijbelstudie. Het is goed om hierbij niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook aan activiteiten, waarin we laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.
3. We willen een kerk zijn voor jeugd en jongeren. Is er geen jeugd meer actief, dan is de kerk ten dode opgeschreven.

ad 1) Kerkzijn in het dorp
We willen met elkaar, mensen binnen en buiten de kerk, spreken over maatschappelijke vraagstukken van onze dorpen. We willen onze stem laten horen en onze betrokkenheid laten voelen. We willen een plek bieden aan dorpsgenoten waar de grote vragen van het leven aan de orde komen. Belangrijk hierbij is dat we niet alleen spreken, maar vaak is luisteren nog belangrijker.
Er zijn in onze dorpen veel organisaties werkzaam. Wat is daarbij de meerwaarde van de kerk? Dat moeten we kunnen uitdragen in luisteren, spreken en handelen.
We willen een kerkelijke gemeente zijn in Scharmer-Harkstede, die er is voor de bewoners van onze dorpen en we willen met die bewoners delen wat ons bezighoudt.
De kerk heeft het tegenwoordig moeilijk. Maar de kerk heeft veel in huis, wat gedurende eeuwen belangrijk was en dat ook nu belangrijk en actueel is. De kerk zal moeten zorgen dat mensen weten wat de kerk te bieden heeft, dat er activiteiten worden ontplooid.
Natuurlijk horen daarbij de kerkdiensten, maar zeker ook de activiteiten rond Kerst en Pasen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het geven van godsdienstig vormingsonderwijs aan de openbare basisscholen. We willen een culturele avond organiseren..Een lotgenotenavond zal worden georganiseerd voor mensen die te maken hebben met rouw of andere heel ingrijpende ervaringen. De huidige tijd vraagt om een kerkelijke gemeente, die meeleeft met mensen, maar die zich ook bewust is van haar eigen, bijzondere rol, in de gemeenschap. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal veel van de gemeenschap vragen, de kerk mag hierin niet achter blijven.
We moeten dit nog veel meer laten zien. Een belangrijk middel om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de kerk is het maken van een activiteitengids aan het begin van het nieuwe seizoen en deze gids huis-aan-huis verspreiden.
Naast het werk in de dorpen mogen we natuurlijk niet vergeten het werk voor onze naaste in landen, waar mensen het heel erg moeilijk hebben en geen normaal bestaan kunnen opbouwen. Jeugd en jongeren kunnen hierin een actieve rol spelen. Maar ook het pastoraat, het missionaire werk, zending en werelddiaconaat. We willen aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke avond besteden aan vorming en toerusting hierover.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit veel inspanning vergt. Veel hangt ervan af of er gemeenteleden zijn die zich willen en kunnen in zetten.


ad 2) Een kerk die leeft uit de Bron
Het is goed om bij het zoeken van God niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook naar momenten van gebed en Bijbelstudie.Dit is een belangrijk middel voor geloofsopbouw.
Willen we kerkzijn in het dorp, dan kunnen we niet leven zonder de Bron.
De liturgie tijdens kerkdiensten zou een bezielde en inspirerende belevenis moeten zijn. Ontwikkelingen in de Protestantse kerk brengen nieuwe vormen van liturgie met zich mee. In deze beleidsperiode wil de kerkenraad in bijeenkomsten, zoals gemeenteavonden, dit regelmatig aan de orde stellen.
We willen laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.  We moeten de kerk niet los zien van het normale werkende leven. Hierbij komen we bij de uitdaging van ons geloof: wat betekent het in ons dagelijks leven?
Aandacht voor de kwetsbare mens om ons heen is dan een belangrijke opgave. Vanuit het Evangelie worden we aangespoord om mensen hoop en steun te geven. Dit doen we door persoonlijke aandacht, maar ook bij het helpen zoeken naar oplossingen.
Elk jaar is het op 17 oktober Wereldarmoededag. Over de hele wereld worden op die dag acties georganiseerd met als doel: sta op en doe iets tegen armoede. Het is een ideale dag voor de kerk om samen met anderen vorm te geven aan het verzet tegen armoede.

ad 3) Een kerk voor jeugd en jongeren
Zonder jeugd is de kerk ten dode opgeschreven. Dat betekent, ook in jeugdactiviteiten, werken aan geloofsopbouw, catechese voor 12 plussers, activiteiten voor tieners. Dit is een verantwoordelijkheid voor de jeugdraad en kerkenraad, samen met de jeugd.
Het “vasthouden” van de jeugd en jong volwassenen vergt continue aandacht van allen.
Een ambtsdrager met een speciale opdracht (jeugdouderling?) is van belang voor de jeugd, maar ook voor de noodzakelijke communicatie met kerkenraad en gemeente.
Een beleidsplan jeugd zou hierbij een belangrijk middel kunnen zijn.

Middelen om onze plannen te realiseren
Om onze doelen te kunnen realiseren is er inzet nodig van gemeenteleden en andere vrijwilligers uit onze dorpen die zich betrokken voelen. Zij zijn ons levend kapitaal.
We kunnen onze taken alleen maar uitvoeren als we goed omgaan met de mensen die in onze kerkelijke gemeente meewerken. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de gaven die ambtsdragers en andere vrijwilligers hebben.
Daarnaast hebben we als belangrijke middelen onze gebouwen: de monumentale kerk en De Graankorrel.
Onze inkomsten en uitgaven willen we goed op orde houden. In deze periode zullen we stappen maken hoe om te gaan met onze monumentale kerk. De commissie, door de kerkenraad ingesteld, zal spoedig met haar rapportage komen. na bespreking in de kerkenraad zal dit onderwerp in een volgende gemeenteavond uitgebreid aan de orde komen.

Vaststellen beleidsplan
De kerkenraad heeft dit beleidsplan met de gemeente besproken op de gemeenteavond op 23-04-2014. In 2014 zijn bij het plan twee bijlages bijgevoegd, bijlage 1 en 2 d.d.16-12-2014.

Het beleidsplan is in de Kerkenraadsvergadering d.d. 16-12-2014 definitief vastgesteld.

Bij kledingbank Maxima in Sappemeer kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren per seizoen gratis winkelen. (wel met een limiet van een aantal kledingstukken)

Maxima is een modezaak met nieuwe en gebruikte kleding, met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:

van een bijstandsuitkering of van een Wajonguitkering moet rondkomen of een langdurigheidstoeslag ontvangt of een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet. Steeds meer mensen moeten een beroep op de Kledingbank doen.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Om de aandacht rondom kledingbank Maxima wat breder te maken voor alle inwoners van Harkstede en omgeving hebben wij in samenwerking met Maxima het volgende bedacht:

Op zaterdag 26 september staat de bestelbus van Maxima op het terrein bij de Graankorrel Hoofdweg 65 in Harkstede.

Van 13.00 uur tot 16.00 hebt u de mogelijkheid om u kleding en / of goed, bruikbaar speelgoed in te leveren.

Uiteraard is het ook mogelijk om na de kerkdienst op zondag 27 september, van 11.00 tot 12.00 uur uw spullen in te leveren.

Wilt u meer  info over de kledingbank dan kunt u kijken op de website: www.kledingbankmaxima.nl

 

Voor meer info en/of vragen kunt u contact opnemen met PKN Scharmer-Harkstede.

 

In deze nieuwsbrief vermelden we de activiteiten welke georganiseerd worden tijdens de startweek.
Jeugdraad ”Credimus” nodigt u/jou van harte uit, om deel te nemen aan deze activiteit(en) en
wenst een ieder een goed, gezellig en leerzaam seizoen toe!

Vanaf zaterdag 9 mei zijn de schilderijen van Magriet Hoekstra (partner van Peter Renkema) voor het publiek te bezichtigen. De officiële opening heeft op zaterdag 13 juni plaatsgevonden. Magriet stelt zich hieronder voor.

Magriet HoekstraEven voorstellen: Mijn naam is Magriet Hoekstra, geboren als dochter van een schippersgezin in Groningen (1954). Opgegroeid in Delfzijl, maar sinds 2013 woon ik in het mooie Harkstede. In het dagelijks leven verzorg ik een deel van de administratie van het bedrijf van Peter Renkema, in mijn schaarse vrije tijd schilder ik graag.
Mijn schilderijen zijn divers van materiaal en onderwerp. Ik ben 15 jaar geleden begonnen met schilderen en heb les gehad van Coor Muller in Delfzijl, waar ik voornamelijk met Aquarel en Acryl schilderde. In 2005 heb ik meegedaan aan een expositie in het OZG in Delfzijl.
De laatste jaren schilder ik alleen nog met olieverf, dit materiaal geeft mooie intense kleuren, meestal landschappen. Sinds enkele jaren heb ik les in het atelier van Laurens Boersma in Annerveenschekanaal. In 2013 en 2014 heb ik meegedaan aan een expositie.
Het mooie van schilderen is, dat je helemaal opgaat in waar je op dat moment mee bezig bent en de alledaagse beslommeringen van het hectische leven even naar de achtergrond verdwijnen.

 

Op woensdag 26 november 2014 is plotseling
overleden mevrouw Bep Wieringa.
Op de rouwkaart staat:


“Het is tijd, ik moet nu gaan
Ik zal geen afscheid nemen
Kijk naar me uit in de regenbogen
Hoog in de lucht
Als de zon weer opkomt
En de hele wereld nieuw is
Kijk dan naar me uit en hou van me
Zoals ik van jullie gehouden heb”

Haar schilderijen hangen nog in De Graankorrel. Bijna elke 2e zaterdag van de maand was ze zelf aanwezig bij haar expositie. Ze had voor iedereen een luisterend oor en was in voor een goed gesprek. Ondanks haar leeftijd van 84 jaar stond ze nog midden in het leven en nam ze actief deel aan het verenigingsleven in Harkstede. Veel mensen uit Harkstede en omgeving waren dan ook aanwezig bij de plechtigheid voorafgaand aan de crematie op 2 december.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen missen haar, maar zijn vervuld van mooie herinneringen. Wij herinneren haar als een warme, intelligente en creatieve vrouw met belangstelling voor iedereen. Haar schilderijen zijn nog te bezichtigen tot begin januari 2015.

opbrengst voor Monumentale kerk

Alleen via de website van de kerk te koop: de laatste vogelpindakaaspothouders voor € 10,00. Deze zijn iets duurder dan andere houders maar veel duurzamer. En de opbrengst komt ten goede aan de Monumentale kerk.

-klik voor een grotere foto-

Om deze vogelpindakaaspothouder te bestellen: stuur ons een bericht via het reactieformulier. In geval van verzending worden er ook nog verzendkosten in rekening gebracht. Let op: zolang de voorraad strekt.

 

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de voorbereidingen voor de kerstmarkt die zaterdag 13 december werd gehouden op het terrein van de Monumentale kerk te Harkstede. (foto's: Jannie Warmolts)

 

 

Voor het eerst wordt er een kerstfeest voor jong en oud georganiseerd door beide kerken. Dit jaar in de monumentale kerk op 24 december van 18:30 tot 19.30 uur.  Er zal deze avond een musical te zien zijn die wordt opgevoerd door kinderen van verschillende scholen in en om Harkstede, o.l.v. Hanny Broersma en Aline Kruizenga. Deze musical is ook 20 december te zien op de kerstfair in Huize Tilburg om 16.30 uur.

Iedereen is welkom!
coordinatoren: Roelien van Rijswijk (vrijg.) en Aline Kruizenga


Meedoen met het Kerstkinderkoor


Wil je meezingen?

Kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit onze dorpen kunnen nog meezingen met het kinderkoor.
We oefenen op 12 en 13 december 's middags in de aula van de Driespan.
De generale is op 19 december 's middags in huize Tilburg om 15.30 uur.

--> Geef je op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
       Je krijg dan per mail de liedjes thuis om alvast te oefenen.

coordinatie:      Hanny Broersma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
dirigent:            Aline Kruizenga (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Muzikale begeleiding: Karin Holscher, Roel Staal
Harp: Yente Koppelman
decor, licht en geluid: Menno Pol en Geert Dijkstra

 

Op 1e Paasdag traden Freddy and Friends op tijdens de dienst. Om een indruk te geven van dit optreden, klik hieronder voor het lied "The angel rolled the stone away"


Freddy and friends
Freddy and friends

 

De hoge kerk van Harkstede 

Dit boekwerkje uit 1985, gemaakt door Ds B. Ronner is nu te bekijken via deze website.
"Maar kom: wij gaan nu aan de wandel. Mag ik U voor gaan?"


Klik hier om te bekijken >>

 

Zaterdagavond 20 december zal er om 19.30 uur een kerstmuziek en samenzang bijeenkomst zijn in de monumentale kerk.
Er zal een cantorij optreden bestaande uit leden van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede en onze gemeente.
Daarnaast zal er ook samenzang zijn van bekende kerstliederen.
Na afloop kunnen we in De Graankorrel napraten onder het genot van een kopje koffie/thee.
Wij hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. De toegang is gratis, wel zal aan het eind een collecte worden gehouden voor “Red een kind”.

Passion virtueel meelopen?

passion 2014 

--> Klik hier <--

 

 

20 november 2013
Graag willen we u allemaal uitnodigen op onze eerstvolgende koffie-ochtend op woensdag 20 november vanaf 09.30 uur in de Graankorrel. Met een presentatie door Carla Guichelaar over haar reis naar Tanzania.

FESTIVAL FOR CHOIRS AND SOLISTS


festival for choirs and solists

Zaterdag 4 oktober vindt in de Monumentale kerk van Harkstede een concert plaats van het Kielzog Jongerenkoor en het Kielzog Boys Choir.

Op het programma staan verschillende koorwerken van Engelse componisten. o.a "Look at the World" en "Look to the Day" van de bekende componist John Rutter. Het programma wordt aangevuld met optredens van verschillende solisten uit het koor.

Beide koren zijn onderdeel van het Kielzog Koorschool en staan onder leiding van Wim van de Laar. Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. Toegang is € 5,00 en slechts € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.

De kaarten zijn voorafgaand aan het optreden verkrijgbaar bij de kerk.

Datum: 4 oktober

Aanvang: 19.00 u (kerk is open vanaf 18.30u)

Toegang: € 5,00  (t/m 12 jaar € 2,50)

Plaats: Monumentale Kerk Harkstede

Adres: Hoofdweg 63 te Harkstede

Plan uw route >>

 

 

 

 

 

 

Binnenkort worden er voor alle gemeenteleden en belangstellenden wijkavonden gehouden. Als het goed is, ontvangt u ook een persoonlijke uitnodiging, maar dit bericht hier is al een uitnodiging op zich!

Het thema zal zijn 'Leven uit de Bron', maar vanzelfsprekend is er ook voldoende gelegenheid tot onderling contact. 

Data: 

- 4 februari voor de wijk: Vijverlaan, Dorpshuisweg, Klein Martijn, Piccardtstraat, Benningweg, Kloostersingel, J.H. Siccamalaan, Woudbloem, Froombosch, Scharmer en overig.

- 11 februari voor de wijk: Borgmeren, Hoofdweg Harkstede, Hoofdlaan, Kooilaan, Engelberterweg, Middelberterweg, Lintdal. 

- 4 maart voor de wijk: Schout Poelmanweg, Achtkant, A.Altingstraat, Appelhof, De Arke, Hamweg, Lagelandsterweg, Eemskanaal zz, Slochterdiep, Zuiderweg, Donkerslaan.

Op alle genoemde avonden staan koffie en thee klaar om 19.45 en is de start om 20.00.

We ontmoeten graag zoveel mogelijk mensen, ook jongeren! En wilt u het nieuwe Liedboek meenemen, als u dat al heeft? Graag een aanmelding bij de wijkouderling. Als het niet schikt in de eigen wijk, uiteraard van harte welkom op een andere avond. Tot ziens op één van de bijeenkomsten!

De laatste weken zijn er verschillende problemen geweest met de geluidsvoorziening in De Graankorrel. Zowel met de (inmiddels) oude en de nieuwe versterker als ook de reversmicrofoon.
Inmiddels lijkt alles opgelost.  De microfoons functioneren op de juiste manier en we kunnen het geluid weer goed met de nieuwe versterker bedienen. Het geluid is een basisvoorwaarde en het leidt heel erg af wanneer hier problemen mee zijn. We rekenen er op dat we de komende tijd weer met goed functionerend geluid diensten kunnen houden.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.