banner.JPG

Op eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, vieren we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest samen met de PKN gemeenten van Slochteren, Siddeburen en de Woldkerken. In principe wordt de dienst (bij goed weer) gehouden in de openlucht op een terrein aan Boslaan 1 in Slochteren. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een andere locatie. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door Geertjan Weessies, Albert Weemstra en Lambert van der Weide. Muzikale medewerking wordt verleend door de christelijke brassband Elad uit Muntendam. Het thema van de dienst is ‘Van Jeruzalem naar Rome’.

Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen

Stille Zaterdag 20 april
Aanvang 20.30 uur 
Monumentale Kerk Hoofdweg 63 in Harkstede.

Op Stille Zaterdag 20 april zal De Cantorij met zangers uit Harkstede en omgeving het gehele oratorium passend bij Stille Zaterdag ten gehore brengen.
In dit oratorium wordt aandacht besteed aan het grote gebeuren van dood en opstanding, vanuit rouw en verdriet een nieuw begin maken.
De toegang is vrij, er zal gecollecteerd worden voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai in het zuidoosten van Afrika.

Goede Vrijdag 19 april,
Aanvang 19.30 uur
De Bron, Hamweg 13 in Harkstede

Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. De Cantorij zal medewerking verlenen aan deze kerkdienst met delen uit het oratorium. 
U bent van harte welkom om één of allebeide vieringen bij te wonen.

 

vastgesteld 16-12-2014
het beleidsplan 2019-2013 is in concept gereed en wordt in april 2019 vastgesteld

 

INLEIDING

Na een lange periode van voorbereiding presenteert de kerkenraad u haar beleidsplan voor de komende vier jaar. Een periode waarin wij ons willen richten op ons “Kerkzijn in het dorp”. Daarnaast willen we graag een gemeente zijn die leeft uit de Bron en een gemeente die hart en oog  heeft voor de jeugd. Natuurlijk mag ook het bestaande werk niet uit het oog worden verloren.
   
Terugblik op het vorige beleidsplan
De afgelopen jaren is er in en vanuit onze kerkelijke gemeente Scharmer-Harkstede een groeiende ontwikkeling te zien, met name in samenwerking met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, NOVO en Dorpsbelangen. Hierover en over de toekomst heeft de kerkenraad gesproken in enkele bijeenkomsten met de beleidscommissie en later met alle commissies en werkgroepen.
Ook is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens de gemeenteavond op 25 april 2013.
De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontplooid. Er zijn meer contacten met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en met organisaties en mensen uit onze dorpen.
Er is een groeiend besef dat we ons zullen moeten aanpassen aan de veranderende samenleving. Tegelijkertijd zien we dat er gemeenteleden zijn die moeite hebben met veranderingen, er is heimwee naar vroeger.
Een open gemeente die gastvrij wil zijn en met anderen wil delen en vieren vraagt enerzijds inzet en initiatief en anderzijds gebed, geloofsopbouw, visie.
Hier kan een spanningsveld optreden. Één van de belangrijkste punten voor de komende jaren is de balans te vinden hiertussen.

Visie
Wat onveranderd is gebleven is de visie van onze gemeente, zoals dit in beeld is gebracht door middel van het logo met de drie cirkels.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daar buiten.
De kerk moet zichtbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn.
Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:
1. Wij als gemeente Scharmer-Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
2. Vanuit deze ontmoeting proberen we inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente”zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
3. Zo treden wij naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

Doelstellingen voor de komende vier jaar
1. Kerkzijn in het dorp was een belangrijke doelstelling in het vorige beleidsplan. Dit is onveranderd gebleven. Ook in de komende vier jaren willen we hieraan verder werken.
2. We willen laten zien dat we een kerk zijn die leeft uit de Bron, met veel aandacht voor gebed en Bijbelstudie. Het is goed om hierbij niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook aan activiteiten, waarin we laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.
3. We willen een kerk zijn voor jeugd en jongeren. Is er geen jeugd meer actief, dan is de kerk ten dode opgeschreven.

ad 1) Kerkzijn in het dorp
We willen met elkaar, mensen binnen en buiten de kerk, spreken over maatschappelijke vraagstukken van onze dorpen. We willen onze stem laten horen en onze betrokkenheid laten voelen. We willen een plek bieden aan dorpsgenoten waar de grote vragen van het leven aan de orde komen. Belangrijk hierbij is dat we niet alleen spreken, maar vaak is luisteren nog belangrijker.
Er zijn in onze dorpen veel organisaties werkzaam. Wat is daarbij de meerwaarde van de kerk? Dat moeten we kunnen uitdragen in luisteren, spreken en handelen.
We willen een kerkelijke gemeente zijn in Scharmer-Harkstede, die er is voor de bewoners van onze dorpen en we willen met die bewoners delen wat ons bezighoudt.
De kerk heeft het tegenwoordig moeilijk. Maar de kerk heeft veel in huis, wat gedurende eeuwen belangrijk was en dat ook nu belangrijk en actueel is. De kerk zal moeten zorgen dat mensen weten wat de kerk te bieden heeft, dat er activiteiten worden ontplooid.
Natuurlijk horen daarbij de kerkdiensten, maar zeker ook de activiteiten rond Kerst en Pasen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het geven van godsdienstig vormingsonderwijs aan de openbare basisscholen. We willen een culturele avond organiseren..Een lotgenotenavond zal worden georganiseerd voor mensen die te maken hebben met rouw of andere heel ingrijpende ervaringen. De huidige tijd vraagt om een kerkelijke gemeente, die meeleeft met mensen, maar die zich ook bewust is van haar eigen, bijzondere rol, in de gemeenschap. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal veel van de gemeenschap vragen, de kerk mag hierin niet achter blijven.
We moeten dit nog veel meer laten zien. Een belangrijk middel om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de kerk is het maken van een activiteitengids aan het begin van het nieuwe seizoen en deze gids huis-aan-huis verspreiden.
Naast het werk in de dorpen mogen we natuurlijk niet vergeten het werk voor onze naaste in landen, waar mensen het heel erg moeilijk hebben en geen normaal bestaan kunnen opbouwen. Jeugd en jongeren kunnen hierin een actieve rol spelen. Maar ook het pastoraat, het missionaire werk, zending en werelddiaconaat. We willen aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke avond besteden aan vorming en toerusting hierover.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit veel inspanning vergt. Veel hangt ervan af of er gemeenteleden zijn die zich willen en kunnen in zetten.


ad 2) Een kerk die leeft uit de Bron
Het is goed om bij het zoeken van God niet alleen te denken aan kerkdiensten, maar ook naar momenten van gebed en Bijbelstudie.Dit is een belangrijk middel voor geloofsopbouw.
Willen we kerkzijn in het dorp, dan kunnen we niet leven zonder de Bron.
De liturgie tijdens kerkdiensten zou een bezielde en inspirerende belevenis moeten zijn. Ontwikkelingen in de Protestantse kerk brengen nieuwe vormen van liturgie met zich mee. In deze beleidsperiode wil de kerkenraad in bijeenkomsten, zoals gemeenteavonden, dit regelmatig aan de orde stellen.
We willen laten zien dat we gastvrij zijn en willen delen met anderen, ook buiten de kerk.  We moeten de kerk niet los zien van het normale werkende leven. Hierbij komen we bij de uitdaging van ons geloof: wat betekent het in ons dagelijks leven?
Aandacht voor de kwetsbare mens om ons heen is dan een belangrijke opgave. Vanuit het Evangelie worden we aangespoord om mensen hoop en steun te geven. Dit doen we door persoonlijke aandacht, maar ook bij het helpen zoeken naar oplossingen.
Elk jaar is het op 17 oktober Wereldarmoededag. Over de hele wereld worden op die dag acties georganiseerd met als doel: sta op en doe iets tegen armoede. Het is een ideale dag voor de kerk om samen met anderen vorm te geven aan het verzet tegen armoede.

ad 3) Een kerk voor jeugd en jongeren
Zonder jeugd is de kerk ten dode opgeschreven. Dat betekent, ook in jeugdactiviteiten, werken aan geloofsopbouw, catechese voor 12 plussers, activiteiten voor tieners. Dit is een verantwoordelijkheid voor de jeugdraad en kerkenraad, samen met de jeugd.
Het “vasthouden” van de jeugd en jong volwassenen vergt continue aandacht van allen.
Een ambtsdrager met een speciale opdracht (jeugdouderling?) is van belang voor de jeugd, maar ook voor de noodzakelijke communicatie met kerkenraad en gemeente.
Een beleidsplan jeugd zou hierbij een belangrijk middel kunnen zijn.

Middelen om onze plannen te realiseren
Om onze doelen te kunnen realiseren is er inzet nodig van gemeenteleden en andere vrijwilligers uit onze dorpen die zich betrokken voelen. Zij zijn ons levend kapitaal.
We kunnen onze taken alleen maar uitvoeren als we goed omgaan met de mensen die in onze kerkelijke gemeente meewerken. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de gaven die ambtsdragers en andere vrijwilligers hebben.
Daarnaast hebben we als belangrijke middelen onze gebouwen: de monumentale kerk en De Graankorrel.
Onze inkomsten en uitgaven willen we goed op orde houden. In deze periode zullen we stappen maken hoe om te gaan met onze monumentale kerk. De commissie, door de kerkenraad ingesteld, zal spoedig met haar rapportage komen. na bespreking in de kerkenraad zal dit onderwerp in een volgende gemeenteavond uitgebreid aan de orde komen.

Vaststellen beleidsplan
De kerkenraad heeft dit beleidsplan met de gemeente besproken op de gemeenteavond op 23-04-2014. In 2014 zijn bij het plan twee bijlages bijgevoegd, bijlage 1 en 2 d.d.16-12-2014.

Het beleidsplan is in de Kerkenraadsvergadering d.d. 16-12-2014 definitief vastgesteld.

Het Pronkjewailpad is een langeafstandswandelpad dwars door de provincie Groningen. Er is een Noordroute en een Zuidroute. Wandelaars moeten in elk dorp op de route minstens één stempel halen en ontdekken zodoende de provincie Groningen. Zij kunnen het Pronkjewailpad lopen van 4 april t/m 31 oktober (elke week van donderdag t/m zondag) en onderweg is er van alles te beleven.


Van de organisatie van het Pronkjewailpad kwam de vraag of er bij de monumentale kerk ook een stempelpost kon komen voor de Zuidroute. We zouden dan tegelijkertijd onze monumentale kerk “in de schijnwerpers” kunnen zetten. Na rijp beraad is besloten hier positief op te reageren. Wel is er direct bij gezegd dat wij alleen de zaterdagen een bemande stempelpost zullen zijn. De rest van de dagen (donderdag, vrijdag en zondag) is er dan wel gelegenheid te stempelen, er zal echter dan niemand aanwezig zijn. De wandelaars kunnen dan zelf stempelen.
Dit betekent wel dat vanaf 4 april t/m 31 oktober van 10.00 – 17.00 uur de kerk elke zaterdag open is en dat er dus altijd iemand aanwezig moet zijn. De rondleiders zullen regelmatig een zaterdag voor hun rekening nemen. Dan blijven er nog wel een aantal zaterdagen over. Daarom nu de vraag: wilt u ons een zaterdag helpen? En wilt u uw huisgenoten, buurman, buurvrouw, familieleden vragen of ze ook een zaterdag willen helpen? Van 10.00 – 17.00 uur is wel erg lang, daarom willen we de dag in tweeën knippen, van 10.00 – 13.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.
Aanmeldingen graag bij Janny Bolhuis. U kunt reageren via de website >>

Wil je op vrijdagavond 1 februari meedoen aan Sirkelslag Young? Geef je dan op bij Liesbeth of Yvonne. Je mag natuurlijk ook een vriend(in) meenemen. Sirkelslag Young is voor iedereen van 12 – 16 jaar. Precieze tijd en plaats worden later bekend gemaakt. Lijkt het je leuk om te begeleiden, dan kun je je ook opgeven.

 

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.