banner.JPG

anbiDe Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede en haar diaconie zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 818261456 van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
RSIN (fiscaal nummer) 824135337 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede

 

Hier treft u de ANBI pagina van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede >>

Hier treft u de ANBI pagina van de diaconie van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede >>

 

anbi

De Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede en haar diaconie zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Formele naam

De formele naam luidt: Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 818261456
van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
 

Contactadres
Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
Kerkelijk Bureau
Hoofdweg 65
9617 AB  HARKSTEDE
Tel. 050-4041796
Tevens kunt u ons bereiken via het contactformulier op deze website>>

 

Doelstelling
De Protestantse gemeente van Scharmer – Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daarbuiten. De kerk moet zichtbaar en hoorbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn. Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:

  1. Wij als gemeente Scharmer – Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van  Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
  2. Vanuit deze ontmoeting proberen wij inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente” zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
  3. Zo treden we naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

 

Beleidsplan
Het Beleidsplan 2014-2018 van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede is hier gepubliceerd>>

 

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, en diakenen) Deze bestuurders worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Voor een aantal functionarissen binnen de gemeente worden vrijwilligersvergoedingen betaald. Dit betreft: de koster, schoonmakers en organisten.

Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden gepubliceerd in de Kerkgroet (zowel papier en digitaal) en op deze website.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede zijn openbaar en worden gepubliceerd in de Kerkgroet en op de website.
Onderstaand zijn de cijfers van de Protestantse gemeente Scharmer - Harkstede weergegeven:

ANBI rapport

 

 

Zaalruimte huren in Harkstede?

 

Niet alleen als zaalruimte voor kerkdiensten, verkiezingen en uitvaarten worden de zalen van De Graankorrel gebruikt. Ook voor vergaderingen, opleidingen en congressen weet men De Graankorrel te vinden.

Er zijn 3 zalen van klein tot groot en er is een keuken tot uw beschikking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande link:

Ik wil meer weten over huurmogelijkheden van De Graankorrel >>

 

SEPA: (Single Euro Payment Area), u heeft het vast al ergens gelezen, harmonisering van het Europese betalingsverkeer. Een gevolg hiervan is dat bankrekeningen een langer nummer krijgen, het zogeheten IBAN-nummer (International Bank Account Number). Ook de rekeningnummers van onze kerk worden dus langer. Bij betalingen aan de kerk , de diaconie en het instandhoudingsfonds Monumentale kerk kan vanaf 1 februari 2014 alleen nog gebruik worden gemaakt van deze IBAN-nummers. Bij het elektronisch bankieren wordt het ‘oude’ rekeningnummer nu al vaak automatisch omgezet naar het nieuwe IBAN-nummer en ook steeds meer overschrijvingsformulieren zijn al op dit nieuwe nummer ingericht.
Het IBAN-nummer van de kerk is NL 96 RABO 0373 7213 82 , het IBAN-nummer van de diaconie is NL 51 ABNA 0901 4012 42 en  het IBAN-nummer van het instandhoudingsfonds Monumentale kerk is NL 29 ABNA 0970 9938 03. Deze nieuwe nummers vindt u voortaan ook terug aan de binnenzijde van de omslag voorin de Kerkgroet. Wij adviseren u zoveel mogelijk nu al gebruik te maken van deze nieuwe nummers zodat u vanaf 1 februari niet voor verrassingen komt te staan!

Eerder heeft u al kunnen lezen dat er vanwege besparingen op de bankkosten een aantal bankrekeningen zullen worden opgeheven. De gemeenteleden die nog gebruik maken van deze bankrekeningnummers willen wij vriendelijk, doch dringend verzoeken voor betalingen aan de kerk (dus niét voor de diaconie en het instandhoudingsfonds Monumentale kerk) gebruik te maken van het bankrekeningnummer NL 96 RABO 0373 7213 82  ten name van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede. De overige rekeningen  van de kerk zullen per 1 oktober 2013 worden opgeheven. Betalingen naar deze rekeningen zullen dan niet meer mogelijk zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

NB: het actuele bankrekeningnummer treft u altijd in de Kerkgroet. Klik hier om de kerkgroet te bekijken >>

Wie toezegt minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag te schenken aan een goed doel, kan die gift volledig aftrekken (zonder drempels) voor de inkomstenbelasting. Tot 2014 moest deze toezegging (op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001) vastgelegd worden in een notariële akte. Met ingang van 2014 is dit gewijzigd: het is voldoende om een onderhandse schenkingsovereenkomst op te stellen. Er zijn wel een aantal eisen.

Voor de collectes is naast de mogelijkheid van het geven van €uro's ook de mogelijkheid in het leven geroepen van collectemunten. Voor de kerk scheelt dit dat er minder geld hoeft te worden gestort. Voor de gever geldt dat de gift aan collecte aftrekbaar is van de belasting.

De gift in €uro's kan fiscaal niet worden ''bewezen" en is daardoor niet aftrekbaar.

De collectemunten zijn in de volgende waarden beschikbaar.

stukswaarde

aantal

bedrag

0,75 100 75,00
1,25 100 125,00
2,00 50 100,00

Raadpleeg de kerkgroet voor de aanschaf van collectemunten.

 

 

Bankrekening voor de Kerkbijdrage

T.n.v. : Protestantse gemeente Scharmer Harkstede 
IBAN : NL 96 RABO 0373 7213 82

 

 


U kunt ook uw bijdragen voor bijvoorbeeld restauratiefonds of kerkhof op voornoemde rekening overmaken. Vermeldt u dan bij mededelingen bijvoorbeeld "restauratie".


Voor meer informatie over de kerkrentmeesters: mail de voorzitter >>