banner.JPG

BLENDED WORSHIP – INTEGRATIE VAN VERSCHILLENDE LIEDTRADITIES
Vanuit de liturgiecommissie

Als liturgiecommissie willen we graag rijkdom in lied en gebed in het midden brengen van de gemeente, de gewone eredienst.
Liturgie is een manier om tot God te naderen, om ons hart open te zetten voor Hem, zodat je Hem kunt loven en aanbidden. Het is iets heiligs. In het zingen en bidden en stil zijn en luisteren, kan het heilige gebeuren, kan het worden tot een heilige ontmoeting met de Eeuwige. Wonderlijk dat dat kan. Wat een voorrecht en genade dat God zich laat naderen. Liturgie, de liederen en gebeden als een weg tot God.
Maar is dit in de praktijk wel zo? Helaas zingen we geregeld op de automatische piloot, in sleur. Daar is niets heiligs aan. Hoe kunnen we met elkaar groeien in de lofprijzing en aanbidding.
Een extra moeilijkheid hierbij is dat onze voorkeuren zo verschillend zijn. De ene persoon zingt uit volle borst en uit het hart een lied uit Johannes de Heer, terwijl de ander dit misschien wel luid meezingt, maar de tekst of de melodie helemaal niet aanspreekt.
Het is van persoon tot persoon verschillend. Deels smaak, maar ook leeftijd speelt een rol. De een houdt van psal-men, (veel psalmen zijn ook gebeden) de andere van opwekking, weer een ander van de liederen van Huub Oosterhuis of Sytze de Vries. Daar-om komt er in het nieuwe liedboek ook een veelheid aan liederen en genres. De psalmen komen er in het geheel weer in.
Helaas voelt de jeugd zich totaal niet aangesproken door de psalmen, vanwege de vaak oude en moeilijke taal en al helemaal door de ‘saaie’ melodie. Dat heeft iets doods voor hen.
Hoe kunnen we met onze verschillen toch samen God bezingen en aan-bidden? Hoe kunnen we dan toch de schoonheid van de psalmen met elkaar zingen? Hoe voorkomen we sleur?

Kees van Setten, een kerkmusicus heeft hierop antwoorden gezocht met ‘Blended Worship’ dat is gemixte lofprijzing en aanbidding
Hij stelt dat je de genres moet combineren. Je bent immers samen gemeente. Er zijn gemeenten waar allerlei verschillende diensten worden gehouden, voor iedere doelgroep en smaak een dienst. In een kleine ge-meente is dat niet haalbaar, maar zo stelt hij, dat is ook niet de bedoeling van de eredienst. De eredienst is voor heel de gemeente om God te eren.
Een eredienst dient geschikt te zijn voor alle generaties. Het dient traditie en vernieuwing te verbinden. Daarom kiest hij voor blended worship.
Psalmen en liederen uit allerlei tradities rond een thema, bijbeltekst of rond een psalm worden gecombineerd. Daardoor verbind je letterlijk tradities en het ene lied versterkt en verdiept het andere. De ernst van de psalmen wordt rijker, wanneer er ook de vrolijkheid van een opwek-kingslied bij komt.
Een hulpmiddel die hij o.a. gebruikt is de beurtzang. De samenzang wordt afgewisseld met zang door mannen of vrouwen of een solist. Dit veelal niet per couplet, maar passend bij de inhoud. Dat verlevendigt de tekst van een psalm en helpt je om bewuster te zingen. Ook staan er aanwijzingen bij als zacht of hard, steeds om de inhoud te accentueren.
In het oude Israel werd ook geregeld in wisselzang gezongen. Dat staat bijv. bovenaan bij psalm 88: ‘een beurtzang’.
Kees van Setten adviseert om de psalmen te begeleiden met het orgel, gecombineerd met andere instrumenten, zoals piano of gitaar. En om de psalmen meer ritme te geven, meer ‘beat’ door djembé en het eitje, een kleine sambabal die ook zacht ritmisch klinkt. Dit alles om de psalmen dichter bij onze tijd te brengen.

Bij blended worship worden ook Bijbelteksten en muziek en liederen en gebeden verbonden met elkaar. Zonder dat de voorganger tussendoor van alles zegt of aankondigt. Zodat je alles biddend kunt meemaken, met een open hart voor de Heer. Met eerbied.
Ook kan er muziek zacht klinken tijdens de lezing of tijdens het gebed. Zodat bij de lezing niet alleen je verstand, maar ook je gevoel aange-sproken wordt. Want muziek en lied beroert je hart.
Om die reden is er bij de liederen van Taizé en opwekking veel herha-ling. Dat is niet alleen helpend om het lied te leren, maar vooral om tijd te geven zodat het lied en je gebed kan zakken van verstand naar het hart.
Het mooie van Blended worship is dat het aansluit bij onze vertrouwde liturgie en deze versterkt en verdiept.
Af en toe hebben we aspecten van ‘blended worship’ ingevoegd in de diensten.

Graag horen we ook van u en van jullie reacties en opbouwende kritiek.
Namens de liturgiecommissie,

Aline Kruizenga