banner.JPG

Kerst (2012)

Dinsdag 25 december

Foto van de schikking van 1e Kerstdag (door Jannie Warmolts).


Thema: Huis van Licht

In de lezing van Johannes lezen we dat “het Woord mens is geworden”. Johannes begint met het scheppingsverhaal: “In het begin….” Dan voegt hij er in één adem aan toe dat het Woord mens is geworden en bij ons heeft gewoond. Johannes opent zijn verhaal met de bét en verkondigt dat het licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden.
In de schikking brandt de kaars nu in het hart van de bét: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.” Het Licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnengekomen.

Het huis van de aarde
en mensen is gevuld
het Woord woont in ons midden
een stralend helder Licht
schijnt in de duisternis.

4e advent (2012)

Zondag 23 december

Foto van de schikking tijdens de 4e adventszondag (door Jannie Warmolts).

 
Thema: vruchtbaar Leven

Maria en Elisabet ontmoeten elkaar, beiden dragen een kiem van nieuw leven in zich. Elisabet voelt dat er iets bijzonders is met het kind in Maria’s schoot en roept Maria toe: “Gezegend is de vrucht van je schoot”. Maria antwoordt haar met een lofzang op de Heer. “De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet”. Het Licht begint door te breken.
Voor de letter bét staan twee vazen met een schikking waarin de “ontmoeting” zichtbaar gemaakt wordt. De witte rozen verbeelden de ongeboren kinderen van Elisabet en Maria. De granaatappels zijn vanwege de 365 zaden symbool van vruchtbaarheid.

God wil bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabet voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven in hun schoot.
Zie, het Licht komt het huis van de wereld binnen.


3e advent (2012)

Zondag 16 december

Foto van de schikking tijdens de 3e adventszondag (door Jannie Warmolts).


Johannes doopt mensen, maar niet voordat hij de bijl aan de wortel van het kwaad legt. Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven. Als je je wilt laten dopen dan hoort daar bij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater zuiver en helder. Als symbool hiervoor zetten we bij de schikking een kan helder water en een kan vervuild water.

Het kaf van het koren scheiden
de bijl leggen aan de wortel van het kwaad:
breng goede vruchten voort,
een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water
komt het leven tot zijn recht.

2e advent (2012)

Zondag 9 december

Foto van de schikking tijdens de 2e adventszondag (door Jannie Warmolts).

We keren de bét in de schikking iets schuin naar boven als symbool van: richt je op God. Richt je leven op het Licht en laat dit Licht schijnen in je spirituele en aardse huis. We hangen 2 bloemen ondersteboven in de bét als symbool dat Johannes door zijn oproep de gangbare normen en waarden op zijn kop zet. De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het Licht.In de woestijn
klinkt een stem
roept tot ons
maak de paden recht
dicht de kloven
maak kromme wegen recht.
Dan zal je zien
de Eeuwige
die redding brengt.


1e advent (2012)

Zondag 2 december

Foto van de schikking tijdens de 1e adventszondag (door Elliot van der Ploeg).

We plaatsen in de schikking een groene tak met dikke knoppen als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt. Klein, maar onontkoombaar komt met de eerste brandende kaars het Licht van de Eeuwige naar ons toe.

Kijk, klein en verborgen
ontkiemt het Leven in een knop,
het koninkrijk van God is nabij.
Het Licht zoekt ons
wil in ons en in het huis van de wereld wonen.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 2012

Zondag 25 november

Foto van de schikking tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (door Jannie Warmolts).

 

Thema: je bent geborgen in het Licht

We lezen Openbaring 1 vers 8: “Ik ben de alfa en de omega,” zegt God de Heer, “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.”

In de symbolische schikking hebben we de letter bét centraal staan. Dit is de tweede letter uit het Hebreeuwse alfabet. Als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis. Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst is open. Het drukt het basisvertrouwen uit dat God je leven heeft gewild, er is een huis voor je in en na dit leven. De mensen die overleden zijn hebben hun aardse huis verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. Onze dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het gemis verzachten.

Zegen naar Sint Patrick
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter u
om u in zijn armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar
De Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
en de Heer zij in u
om u te troosten als u verdriet hebt
De Heer omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
en de Heer zij boven u
om u te zegenen
Zo zegene u God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
Vandaag en morgen
en in de eeuwen der eeuwen
Amen

 

De Graankorrel en Monumentale kerk vanuit de lucht

Zaterdag 1 september

Foto gemaakt tijdens het Ballonfiesta Meerstad door Jannie Warmolts.

 

De viertafel; 1e lijdenszondag

Zondag 26 februari

Dit jaar verbeelden we aan de hand van een “Viertafel” de voorbereiding op Pasen, de veertigdagentijd als een tocht door de woestijn.
Het begin is sober: jute, een boomstronk, een zwerfkei en ruwe stenen.
De leegte die uit het landschap spreekt symboliseert ook de soberheid die we in deze periode nastreven;
de ruwe stenen verwijzen naar de weerbarstigheid van het bestaan.
Op de komende zondagen wordt er steeds iets weggehaald en komt er iets anders bij.
De ondergrond van de viertafel verandert pas echt op Palmpasen.
Dan wordt groen toegevoegd als teken van het nieuwe leven dat in aantocht is.
Op paasmorgen verandert de woestijn in een paastuin.

26 februari, eerste zondag in de veertigdagentijd.
De kinderen hebben broodpoppetjes gemaakt!
Ik ben het brood dat leven geeft
Jezus is het brood van ’t Leven
dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven
overvloed voor elke dag


In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.