banner.JPG

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

“Loslaten en vasthouden”

Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op.
Je bent ver weg en toch dichtbij,
het licht dat jou omgeeft is ook in mij
wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde
in geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.
Voorbij de wolk van mijn verdriet
raakt tijd de eeuwigheid.

(Caritas van Houdt)

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan.
We vergezellen iemand op diens tocht op weg naar zijn levenseinde.
We houden elkaar vast tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten. We houden vast wat van waarde is en vertrouwen in wat komt.


Symboliek in de schikking:
Twee aparte bundels gras, die elkaar vasthouden en samen door het water gaan.
De stronk verwijst naar hen die ons zijn voorgegaan.
We steken kaarsjes aan voor allen die gestorven zijn.

Symbolisch bloemschikken voor de eerste adventszondag 1 december.Gebaseerd op: Genesis 38 : 1 – 30 en Matteüs 1 : 1 – 3a

Het thema van de symbolische schikkingen in de adventstijd is: “Toekomst baren”. De basis wordt gevormd door een mooie stronk, waar de aanzet van de wortels nog te zien is. De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus. Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders van Jezus, ook een aantal voormoeders noemt. Het speciale aan deze vrouwen is dat ze allen op hun eigen wijze toekomst baren. Ze doen dat door hun moed, door over grenzen heen te stappen en rechtvaardigheid handen en voeten te geven, zoals Jezus dat later ook zal doen. In Genesis 38 staat het verhaal over Juda en Tamar. Door een list neemt Tamar het recht in eigen hand. Zij verleidt Juda en baart een tweeling, Peres en Zerach. Peres wordt de stamvader van David.
De naam van Tamar betekent: “dadelpalm”. Rechtop zoals die palm gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee takken met vruchten zijn daar het teken van.


Tamar, fier rechtop neemt ze het recht in eigen hand,
gaat tot de grens van haar vermogen.

Eeuwige God, geef ons de moed
om op te komen voor recht, kwetsbaar en toch sterk.


Symbolisch bloemschikken voor de tweede adventszondag 8 decemberGebaseerd op: Jozua 2 en Mattëus 1:1-4a

Ruimhartig biedt Rachab de verspieders een schuilplaats. Dit in tegenstelling tot de stad Jericho zelf, die een gesloten samenleving blijkt te zijn met hoge dichte muren. Geen vreemdeling komt er in of uit, niets nieuws mag er gebeuren. De stadsbewoners hebben het gerucht gehoord van het nieuwe dat zich heeft aangediend en angstig wordt de stad op slot gedaan. Ook Rachab heeft ervan gehoord. Bij haar geen angst maar de belijdenis: 'De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde'. Zij dwingt de belofte af dat allen die zich in haar huis zullen bevinden gespaard zullen blijven.

Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam. De druiventros is een verwijzing naar de verspieders die naar Jericho vertrekken en door Rachab verborgen worden. Het rode koord is een sterk symbool voor Rachab.


Rachab haar geloof haar lef haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst voor het godsvolk voor haar naasten
Eeuwige God verbindt ons door die rode draad van liefde.

Symbolisch bloemschikken voor de derde adventszondag 15 december


De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven.
Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt. De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.
De rode rozen zijn het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.
Ruth, onbeschroomd kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth – losser wordt hij uit de nood.

Eeuwige God waar wij trouw blijven aan U en aan elkaar,
Samen het brood delen, bloeit geluk op.

 

Symbolisch bloemschikken voor de vierde adventszondag 22 december


Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. We zien die plek op het hout. Een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van de liefde en vrede.


Batseba, pijn en verdriet blakeren haar leven zwart.

De geboorte van het kind van de vrede
Doet haar opbloeien als een roos.

Eeuwige God, leven kan zo’n pijn doen.
Wees aanwezig. Open uw toekomst.

Symbolische schikking van Kerst


Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam “God redt”. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid en onschuld, genade. Witte bloemen zijn een teken van licht en blijdschap.
Het is de Geest van God die leven brengt….. Licht voor alle mensen.


Maria, met open handen ontvangt zij het nieuwe leven:
Kind van God dat hemel en aarde verbindt.

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.


 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 december vond van 15.00 – 19.00 uur de kerstmarkt plaats.

In en rond De Graankorrel en de Monumentale Kerk was het een drukte van belang. De opbrengst van de markt komt in zijn geheel ten goede aan de restauratie van de Monumentale Kerk.

De kerstmarkt vergt een lange voorbereiding. Verschillende mensen en verschillende groepen dragen zorg voor allerlei onderdelen. Hieronder een greep uit de voorbereiding. (foto's Jannie Warmolts)

In het weekend van 14 en 15 september was het landelijke Open Monumentendag. 

In de week hieraan voorafgaand hebben de hoogste groepen van de basisscholen in de gemeente Slochteren een monumententocht gehad, georganiseerd door de Stichting Cultureel Slochteren.
De leerlingen hebben daarna posters gemaakt van het monumenten wat veel indruk had gemaakt of wat ze het mooiste vonden.
Er zijn verschillende posters van de kerk in Harkstede gemaakt. We hebben ze in de kerk tentoongesteld.
 
Foto's Nanco Warmolts
 
In de Graankorrel was een verkooptentoonstelling van Chris Scholtens van het museum 40 - 45. 
 
Foto's Nanco Warmolts

 

Op donderdag 9 mei 2013 vond het traditionele dauwtrappen weer plaats. Zie de foto's: 

Symbolische schikkingen voor de zondagen in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

Het thema voor de Veertigdagentijd en Pasen is: Nieuw leven (dit is ook het thema van Kerk in Actie).
In de veertigdagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen.
Deze levenstocht brengt ons naar Pasen; het feest van de opstanding van Jezus.
Deze periode valt in de vroege lente wanneer de natuur begint te ontwaken uit haar winterslaap.
Voorzichtig beginnen de knoppen te ontluiken en komt al het groen weer tot leven.
Deze periode sluit dan ook naadloos aan bij de weg die wij gaan: groeien naar het Licht van Pasen.
Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg van lavastenen.
De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart.
De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken.
Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los. Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje of een voorwerp op de weg die iets uitdrukken van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei, omdat het Leven naar Gods’ bedoeling is opgestaan.
Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.

Paaskaars

De nieuwe Paaskaars
Stille zaterdag is een dag waarop de kerk biddend en wakend verblijft bij het graf van haar Heer. Zij blikt terug op zijn lijden en dood en kijkt uit naar zijn Opstanding. Dan breekt de derde dag aan, in de nacht. Want de dag begint altijd met de nacht. In het donker wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen. Zo is het licht sterker dan het duister. De paaskaars symboliseert de verrezen Heer, het licht van de paaskaars is een teken van de opstanding. In de kaars kunnen vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart. Wierooknagels zijn dus in Nederland bij de Katholieke Kerk een onderdeel van de paaskaars. Soms wordt dit ritueel ook toegepast bij andere Christelijke stromingen.
Op de Paaskaars zien we een kruis met een duif in de regenboog. De regenboog is het symbool van het verbond van God en mensen. De witte duif met in zijn snavel een olijftak is het symbool van de vrede. Verder zien we ook nog de Alfa en de Omega, de eerste en laatste letter van het klassieke (Ionische) Griekse alfabet.
Jezus zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega” (De Eerste en de Laatste).

Schikking Pasen

Zie het Leven opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Dit Licht, draag het mee in je hart,
op je handen, op je levensweg.


Schikking Goede Vrijdag

In Hebreeën lezen we dat het bloed van Christus dat geofferd is,
ons geweten zal reinigen en verlossen van daden die tot de dood leiden.
We kiezen voor de schikking de kleur van het bloed dat geofferd is
voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige.
Daarvoor zetten we rode bloemen tussen de stenen.
Onder de stenen leggen we een zwarte doek.
De zwarte doek wordt gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Schikking Witte donderdag

 

De uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude Testament.
De matses, het ongezuurde brood en het bittere kruid spelen hier een belangrijke rol.
Het ongezuurde brood, de matses, wordt ook wel het haastbrood genoemd.
Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën uit Egypte moesten vertrekken.
Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte.
In de lezing van het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen
als teken van dienstbaarheid.
 

Foto's van schikkingen 1e tot en met 5e zondag 40 dagentijd


 Schikking 5e zondag 40 dagentijd

Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong, die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.


 
Schikking 4e zondag 40 dagentijd

Hart dat klopt
van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is
nieuwe kansen geeft
zonder boosheid
en bitterheid.
Hart hebben
voor de weg
die Leven geeft
is voluit leven.


 


Schikking 3e zondag 40 dagentijd

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.


Schikking 2e zondag 40 dagentijd

Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.


Schikking 1e zondag 40 dagentijd

 

Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde dat wij worden mens – medemens – naaste.

Op 30 april vond weer de oranjemarkt plaats. Onderstaand een impressie in foto's:

 

Op vrijdag 11 januari mochten we 70 personen (groot en klein) verwelkomen in de kerkzaal van De Graankorrel. Met z’n allen hebben we kunnen genieten van heerlijke stamppotten, snert en lekkere toetjes. Degenen die dit mogelijk hebben gemaakt willen we via deze weg hartelijk dank zeggen. Na aftrek van enkele kosten kunnen we € 110,- overmaken naar Stichting Zending over Grenzen voor voedselhulp in Oost Europa. De Diaconie heeft toegezegd hier nog € 50,- bij te doen.