banner.JPG

 

Het thema van de symbolische schikkingen tijdens Advent en Kerst was:
Aan tafel! Plek voor iedereen

De tafel is gekozen als uitgangspunt voor de symbolische schikkingen.
4 verschillende stokken zijn de dragers, symbool voor 4 vrouwen.
Aan de tafelrand worden bosjes plantaardige materialen gehangen aan een “waslijn” van draad.

Elke week werd er iets aan toegevoegd.
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.
 

 

Fotos: Jannie Warmolts

 

Liturgische schikking

16 april 2022 Stille Zaterdag
MAAR op de eerste dag van de nieuwe week ….
7+1 maakt 8. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht.
Bij de schikking wordt een 8 puntige ster geplaatst en de rood gekleurde anemonen van gisteren zijn vervangen voor 8 witte anemonen.

Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan
de toekomst opent zich
Er komt licht
We gaan de toekomst tegemoet.

Het is als een vlammetje dat we in de Paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken.

Foto: Jannie Warmolts

 

Liturgische schikking

Het thema voor Advent en Kerst is: “In een ander Licht”.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet.
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven!

Licht staat centraal in deze schikking en lezingen. Bij de schikking staan 4 adventskaarsen. We hebben gekozen voor de gouden kleur, de kleur van zonlicht. We zien een opkomende zon. We leven toe naar de komst van het Licht.

 

Foto's: Jannie Warmolts

Als een geliefd mens sterft, lijkt het licht verduisterd. Elk verlies van een mens, jong of oud, betekent verdriet dat vaak maar moeizaam een plaats krijgt.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden we stil bij het overlijden van alle dierbaren die ons zijn voorgegaan. In deze dienst werd de naam genoemd van Klaas Verweij en iedereen kon een kaarsje aansteken.
In de liturgische schikking zagen we de lauwerkrans, een krans kent geen begin en geen einde. De lauwerkrans is symbool van wijsheid:
De dood heeft niet het laatste woord. Het doven van een lamp betekent niet het uitdoven van het licht, want God is een God van levenden.
De witte bloemen staan symbool voor eerbied, herinnering en licht.
Als teken dat de overledene wordt gerespecteerd en niet wordt vergeten.

foto: Jannie Warmolts

In het licht van Christus gedenken we jou,
gedenken we allen, die we uit het oog
maar niet uit het hart verloren hebben.
We zien uit naar het Licht
dat ons verbindt in dood en leven.

 

Liturgische schikking

De adventsweken, thema: “Geef Licht”
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waar om heen kransen worden geschoven.

Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Kleur en materiaal
Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

Horizontaal
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde

Foto's: Jannie Warmolts

 

Woensdag 25 december Kerst

Advent en kerst had als thema "Geef licht". Aan de hand van het Bijbelboek Micha maakten we elke week een krans. De kroon op al deze kransen is met Kerst de bol in top vol licht en witte bloemen. "Het licht schijnt in de duisternis".

Zondag 22 december 4e advent

De vierde en laatste krans is groen van de klimop. Groen is een hoopvolle kleur, de kleur van leven. In de natuur symboliseert de klimop “trouw”, door zijn sterke hechtwortels aan de ondergrond. Klimop is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. De plant is het hele jaar groen. De klimop biedt schuilplaatsen aan vogels en insecten. Het is een laatbloeier die bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid.

Micha zegt dat de Eeuwige trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals die van de kronkelige klimop.

Zondag 15 december 3e advent

Zondag verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst.

Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Zondag 8 december 2e advent

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger.

De tweede krans is één met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent.

De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar de wapens die onklaar zijn gemaakt. Oorlogswerktuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen. de cirkel met de punten lijkt op een soort eg, een
landbouwwerktuig.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Oorlogen zijn verleden tijd. De Heer komt nabij. De mensheid is onder leiding van het "Goede" in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade.

Zondag 1 december 1e advent

De krans rust op 3 steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drieëenheid. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. De plukjes schapenwol symboliseren de schapen.

 

 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de gemeenteleden die in het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven. In de dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan.

In de liturgische schikking zien we de lauwerkrans. De lauwerkrans is een verbastering van het woord laurierkrans. Deze werd in de tijd van de bijbel vooral in Griekenland gebruikt als overwinningskrans bij allerlei evenementen. Een krans kent geen begin en geen einde, het heeft eeuwigheidswaarde. Deze krans is het symbool van: de dood heeft niet het laatste woord, het leven zal overwinnen. Verder zien we klimop als beeld van Gods trouw, in elk seizoen van een mensenleven, in leven en dood. En witte bloemen als teken van zuiverheid en licht.

Trouw is houvast in leven, van mens met God.

Trouw tot in de dood, is leven dat overwint.

Een naam blijft in Gods naam geborgen tot in eeuwigheid.

Goede God, schenk ons troost en versterk ons vertrouwen.

 

"Verbondenheid" 

 

foto: Jannie Warmolts

Klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer.

 

 

Symbolische schikking zondag 29 september

De bét is de tweede letter uit het Hebreeuwse alfabet. Als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug. Je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst is open.

De bét staat ook symbool voor een God die als een beschermend huis om je heen staat. God is er voor alle mensen. De klimop is een teken van Gods liefde en trouw. Het veelkleurige boeket symboliseert alle mensen groot en klein, arm en rijk, blank of zwart.

 

Gezegend zijn de huizen waar mensen niet alleen maar leven voor zichzelf.
Maar leven delen met elkaar en met hen die komen aankloppen.

 

"Een nieuw begin." 

 

foto's : Jannie Warmolts

Witte donderdag, 18 april 2019

6 flessen zijn in een cirkel geplaatst, zij symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. In het midden staat een klein potje met een driekleurig viooltje, dit verwijst naar het nederig kunnen zijn

“U hebt uw handen vuil gemaakt aan onze voeten,
wij overwegen nog of wij wel samen aan één tafel gaan.
Breng ons te binnen het gebroken brood,
het geheim van het graan, het geeft zich aan de aarde,
sterft…. en breekt uit in leven.
 

Palmpasen, 14 april 2019

De intocht in Jeruzalem: De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de "weg" en 4 flessen aan de andere kant. In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

Jezus betreedt de stad, hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt als grote koning de stad binnen. 

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet."
 

Vijfde zondag, 7 april 2019

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen  staan centraal in het verhaal over de wijngaard en de pachters. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant. In de flessen zwaardvormig blad. Tussen de flessen potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Met geweld beschermen dat wat rechtvaardig lijkt, met geweld nemen wat geen recht doet, bloed en wijn een nieuw begin.

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven."

Vierde zondag, 31 maart 2019

De 8 flessen zijn vandaag geplaatst in een achthoek en zijn verbonden door ranken van trouw (klimop). In die flessen bloesemtakken en teer groen ten teken van nieuw leven, een nieuw begin.

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.”

Derde zondag, 24 maart 2019

“Wij moeten een nieuw begin maken…. Jullie moeten je leven veranderen” Zo staat het in de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.
"Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, God is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”
De 8 flessen zijn zodanig geplaatst dat het van boven af lijkt op een oog. Ook de primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijke groene grassen versterken het beeld van inkeer, van bezinning. De 8 vijgen verwijzen naar het verhaal over de vijgenboom.

“Zie de bloeiende wilg een eerste teken
lente die komen gaat.”

Tweede zondag, 17 maart 2019

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.. De Griekse letter chi, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus. In de flessen bloemen van de helleborus. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Acht…. verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg…. Christus 
een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

Eerste zondag, 10 maart 2019

Acht glazen flessen zijn bekleed met rietstengels. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. (Op de 8e dag begint een nieuwe week (na 7 dagen)). Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel, als symbool voor de aarde. Een kring verbonden door ranken (klimop) van trouw voor een nieuw begin.